Glommen-Mjøsen Skog - En alvorlig ulykke må ikke føre til tap av gangsyn

En alvorlig ulykke må ikke føre til tap av gangsyn

Utredningen er utarbeidet av Gjerdrumutvalget, som har undersøkt årsakene til skredet på Gjerdrum i 2020 og vurdert tiltak for å styrke forebyggingen av slike skredulykker i hele landet. Foto: regjeringen.no

Forslag om ny naturskadesikringslov for bedre håndtering av kvikkleirerisiko kan få alvorlige konsekvenser for jord- og skogbrukere i Norge.

Yngve Holth, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog 08.07.2022

Leirskredet i Gjerdrum i desember 2020 var en forferdelig rasulykke som førte til store materielle skader og til tap av menneskeliv.

For lokalsamfunnet og de enkeltpersonene som ble rammet, er dette svært alvorlig og det fører naturlig nok til at man forsøker å finne årsaker og løsninger slik at sannsynligheten for tilsvarende hendelser reduseres.

Regjeringen oppnevnte derfor i 2021 det såkalte Gjerdrum-utvalget som skulle vurdere hendelsen, og rapporten er publisert som NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko. Denne utredningen er nå på høring.

Utvalget var sammensatt av personer som i hovedsak hadde bakgrunn fra grunnforhold eller samfunnssystemer.

Det var vel heller ikke så pussig fordi formålet var å se på hvordan samfunnet kan redusere sannsynligheten for tilsvarende hendelser.

Dette kan være årsaken til at utvalget ikke vurderer hensynet til eiendomsrett og til proporsjonalitet i hvem som er nærmest til å bære store kostnader.

For, ikke utypisk, befinner det seg en djevel i detaljene: Utvalget har som en del av sitt arbeid foreslått å innføre en ny naturskadesikringslov, som vil få alvorlige konsekvenser for jord- og skogbrukere i Norge.

Det tas nemlig til orde for å innføre en generell plikt for grunneiere til å sikre egen eiendom mot naturskade. Kommunen skal også kunne pålegge grunneier slike tiltak og grunneier skal kunne få ansvar for vedlikehold av sikringstiltak som er iverksatt av andre.

Kommunen skal også gis en rett til å kreve avstått fast eiendom eller nedlegge forbud mot hogst eller annen utnyttelse dersom det er nødvendig for å gjennomføre sikringstiltak. Det er ikke inntatt noen erstatningshjemmel.

Jord- og skogeiere har benyttet sine eiendommer til dyrking og høsting i århundrer. En innføring av en sikringsplikt slik det er foreslått, vil i praksis innebære at grunneiere får objektivt ansvar for sine eiendommer og for ras e.l. som utløses der.

Dette vil representere en stor formuesoverføring fra det norske landbruket og over til resten av samfunnet. Vi kan for vår del ikke forstå at dette vil være i overensstemmelse med eiendomsretten i menneskerettskonvensjonen (EMK P1-1).

Høringsfristen er 19. august, så her bør noen og enhver benytte ferien til lesing.

Høringssaken finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-3-pa-trygg-grunn/id2907802/