Glommen-Mjøsen Skog - Skogbruket er sentralt i den svenske valgkampen

Skogbruket er sentralt i den svenske valgkampen

Foto: Silje Ludvigsen

I hele Skandinavia pågår det nå en kamp om sannheten. Har skogene beveget seg fra 1800-tallets naturkrise, både med hensyn til ressurser og naturmangfold, mot en mye bedre tilstand? Eller er det omvendt: At vi er i ferd med å konvertere den siste rest av naturlig skog til artsfattige og homogene produksjonsskoger?

Av næringspolitisk sjef Yngve Holth 26.08.2022

Vi som har vårt yrke i skogen til daglig, kjenner oss ikke igjen i at det er en naturkrise i skogen i dag. At vi ikke er i mål med vårt miljøarbeid og at vi kontinuerlig må forbedre våre rutiner og tiltak, er åpenbart. Samtidig har vi nådd langt og de miljøtiltakene som er gjennomført, har hatt god effekt. Men i et skogbruk som har en omløpstid på mange titalls år, vil ikke 20 år med knallhardt miljøarbeid gi betydelige resultater før om ennå noen år. Det er skogens dynamikk.

I Sverige har debatten om virkelighetsforståelsen i skogen blitt sentralt i valgkampen. Det er bra. Det er et viktig at man drøfter om de produktene som er laget av tømmer og som man omgir seg med i hverdagen, skal stamme fra skandinaviske skoger eller fra usikre, internasjonale kilder.

Vi som har vårt yrke i skogen til daglig, kjenner oss ikke igjen i at det er en naturkrise i skogen i dag.

Noen vil påstå at man ikke har 100 prosent kunnskap om alle artene i skogen og at skogen derfor må stå. Et slags ekstremt føre-var-prinsipp. Realiteten er at det ikke er noen andre områder i verden som har så mye registreringer, dokumentasjon og systemer rundt skogbruket som vi har i våre områder av verden. Alle valg har flere enn en konsekvens. Til syvende og sist må man spørre seg om produktene fra Libresse, Pampers og Byggmax komme fra dokumenterte, sertifiserte kilder. Eller er det ikke så nøye?

På svt.se finner du flere innslag om temaet. Blant andre uttaler skogeier Tobias Jonmeister seg om skogeierens syn på saken. Innslaget ser du her