Glommen-Mjøsen Skog - Staten frifunnet i Høyesterett i ulvesøksmålet

Staten frifunnet i Høyesterett i ulvesøksmålet

Foto: Colourbox

Høyesterett har kommet fram til at tre vedtak om lisensfelling av 31 ulver utenfor ulvesonen var gyldige. Staten er frifunnet i søksmålet fra WWF.

Silje Ludvigsen 26.03.2021

(NTB)

Høyesterett kom for det første til at de 31 fellingene ikke truet ulvebestandens overlevelse. For det andre oppfylte det ene vedtaket formålet om å avverge skade på husdyr og de to andre vedtakene formålet om å ivareta «andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Landets øverste domstol mener og at det ikke forelå noen andre tilfredsstillende alternativer til felling.

Begge parter anket dommen i Borgarting lagmannsrett der WWF fikk medhold i at to av tre vedtak om felling var ugyldige.

Lagmannsrettens flertall mente under tvil at departementet ikke hadde konkret påvist at vedtaket om felling var gjort for å ivareta andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

Stortingsbehandling uten vedtak

Høyesterett kom fram til det motsatte og konkluderer med at dette vilkåret var oppfylt i de to fellingsvedtakene. Stortingets arbeid med en ny ulvepolitikk i 2017, som aldri endte med et vedtak om en ny lov, trekkes fram.

Selv om det aldri ble et vedtak, må dette arbeidet legges vekt på som lovforarbeider.

Det vises til at bestandsmålet var nådd og at stortingsflertallet må forstås som at det er åpning for å felle ulv utenfor ulvesonen dersom det nasjonale bestandsmålet er oppfylt.

Les mer om saken i Nationen her.

 

- Uten seier ville uttak blitt umulig

Glommen Mjøsen Skog var gjennom Norges Skogeierforbund partshjelp til Staten sammen med NORSKOG og Bondelaget.

- Dette var en svært viktig seier å hale i land. Det gir håp om at det er Stortingets fastsatte bestandsmål som skal gjelde framover, sier næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Gunnar Gundersen.

- Norsk rovviltforvaltning er lovlig. Det har Høyesterett nå slått fast. Det er et godt, lovlig grunnlag for felling, noe vi Glommen Mjøsen Skog aldri har vært i tvil om, fortsetter Gundersen.

- Uten full seier her ville vel uttak i sona blitt tilnærmet umulig. Høyesterett har her gjort det tydelig at det ikke er jussens rolle å avgjøre og overkjøre i politiske spørsmål som innebærer kompliserte avveininger mellom forskjellige hensyn, sier Gundersen.

 

Bakgrunnen:
WWF Verdens naturfond gikk høsten 2017 til søksmål mot staten med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. De peker på at ulven er totalfredet og står oppført som kritisk truet på den norske rødlisten, med ekstremt høy risiko for å dø ut.