Hopp til innhold

Vi ønsker å sikre kontroll over vår verdikjede, øke grad av systematisk dokumetasjon og drive selskapet i en mer bærekraftig retning. Formålet med rapporten er å gi våre interessenter en helhetlig oppsummering av selskapets aktiviteter, våre påvirkninger på bærekraftig utvikling og vårt arbeid med å bli et mer bærekraftig selskap.

Rapporten er utviklet i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) og standardene fra 2021.  GRI har som formål å være et felles språk for bærekraft og sammenligning mellom selskapene. Standarden fremmer rapportering på vesentlige temaer vi har en påvirkning på, og som våre interessenter er opptatt av. Såkalt «dobbelt vesentlighetsanalyse» er utført for å dekke dette. Du finner mer om dette arbeidet i selve rapporten, som du kan laste ned nederst på siden.

Nåværende og framtidige krav til rapportering av ikke-finansiell informasjon vil også følge denne metodikken. Vår bærekraftsrapport innlemmer også FNs bærekraftsmål for å sette virksomhetens påvirkning på miljø og samfunn inn i en global kontekst.

Rapporten omfatter aktiviteter innenfor Glommen Mjøsen Skog SA med tilhørende datterselskap, med unntak av Moelven Industrier ASA. Moelven Industrier ASA publiserer en egen bærekraftsrapport som er å finne på deres nettsider.

Bærekraft i Glommen Mjøsen skog er identifisert gjennom tre fokusområder:

  • Vi forvalter skogen for framtidige generasjoner.
  • Vi er en del av løsningen i det grønne skiftet.
  • Vi skaper verdi i lokalsamfunnet.

For hvert fokusområde er det laget en overordnet målsetting, som sier noe om hva i jobber med, hvordan vi jobber med området og hvordan vi måler vårt bærekraftsarbeid over tid.

Bærekraftsrapporten er inndelt i tre kapitler, der hver kapittel omtaler et fokusområde med underliggende vesentlige tema.

Våre overordnede målsettinger

Produksjonsevnen i våre andelseieres skoger skal innen 2050 øke med 20 prosent

Glommen Mjøsen Skog skal kutte utslipp tilknyttet vår produksjon og transport.

Glommen Mjøsen Skog skal bidra til verdiskaping gjennom lokal aktivitet.