Hopp til innhold

I samråd med lokale tillitsvalgte ga Glommen Mjøsen Skog innspill i høringsrunden.

– Vi anmodet også Viken Skog, Borregaard og Norske Skog om å avgi høringsinnspill. Det har alle gjort, og vi er glad for at Østfold fylkeskommune har tatt innspillene fra skog- og trenæringen på alvor, sier Berit Sanness, som er prosjektleder på området Skog-Tre-Klima i Glommen Mjøsen Skog.

Innspill tatt hensyn til

I den vedtatte planen er verdiskapingsperspektivet og det internasjonale perspektivet tydeligere, og treforedlingsindustrien er nevnt i kapittelet om næringsliv.

– Det skulle selvfølgelig bare mangle, så her har det nok vært en glipp, men nå er den rettet, sier Sanness.

Nå presiserer planen at man skal tilrettelegge for styrking og videreutvikling av næringer som produserer klimavennlige løsninger i Østfold, for eksempel treforbrukende/foredlende industri.

Den vedtatte planen har også innarbeidet et delmål om å øke skogproduksjonen med 20 % innen 2030 for å gi grunnlag for økt hogst og mer råstoff til treforbrukende industri. Omtalen av planting av ny skog og gjødsling som klimatiltak er endret på en tilfredsstillende måte.

– Vi har EDEL-satsingen i Glommen Mjøsen Skog. Den vil hjelpe oss til å levere på dette området, sier Sanness.

I høringsuttalelsen pekte Glommen Mjøsen Skog bl.a. på at ettersom byggsektoren står for en stor andel av klimagassutslippene og materialer utgjør en så stor andel av byggets totale utslipp i et byggs livsløp, burde dette området få bredere omtale og tydeligere delmål i planen. Den vedtatte planen har skjerpet fokus på klimavennlige materialer og skriver bl.a. «Innkjøperne bør legge vekt på gjenbruk, fornybare materialer, og materialer med lavest mulig klima- og miljøfotavtrykk, gjerne ved hjelp av klima- og miljødokumentasjon (EPD)».

– Våre konkrete innspill på området skal tas med i arbeidet med klimabudsjett og handlingsplan, samt i satsingen «Klimasmart Landbruk». Det betyr at vi må følge med på dette arbeidet framover, sier Sanness.

Østfold fk faksimile 2.png

Faksimile fra Regionalplan Klima og energi 2019-2030 – Østfold fylkeskommune. Illustrasjonen er rettet opp etter høringsrunden slik at fabrikken er bygd i tre, noe som synliggjør at CO2 i trematerialene lagres i bygg.

Hovedmål for Østfold
Den vedtatte klima- og energiplanen for Østfold har som hovedmål:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Østfold være redusert med 80 % sammenliknet med 2016.
  • Innen 2030 skal det produseres minst like mye energi i Østfold som det forbrukes, gjennom økning på minst 3000 GWh ved produksjon av fornybar energi, energieffektivisering, og økt fjernvarme.
  • Innen2040 skal all energiproduksjon og -bruk i Østfold være fossilfri eller avfallsbasert.
  • Innen 2050 skal det ikke slippes ut mer klimagasser i Østfold enn det bindes (netto null).
  • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Østfold redusere forbruk og redusere klimafotavtrykket på varer og tjenester vi kjøper.

Flere av hovedmålene ble skjerpet etter høringsrunden.

Varighet
Selv om Østfold fylkeskommune slås sammen med Akershus og Buskerud fra 1. januar 2020 vil den vedtatte klima- og energi-planen gjelde i Østfold helt fram til ny klima- og energiplan vedtas for det nye storfylket Viken.