Hopp til innhold

Tilveksten i de fleste barskoger i Norge preges av nitrogenmangel i jorda. Gjødslingen gir en økt tilvekst i ca 8-10 år. Den økte diametertilveksten gir deg en høyere kubikkmeterpris og dessuten noe reduserte avvirkningskostnader per kubikkmeter. Fordi fotosynteseapparatet på det enkelte treet øker, øker også tilveksten. I tillegg øker opptaket av CO2 med minst 1000 kg/daa gjødslet skog. 

Dette er satsene som Landbruksdirektoratet har vedtatt for 2020:

 

Tettere planting Inntil 60 % tilskudd (gjelder inntil 50 planter pr daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall.)
Suppleringsplanting Inntil 20 % tilskudd
Gjødsling Inntil 40 % tilskudd

 

Effekten-av-gjødsling-Foto-Karolina-Erikers_-Yara-DSC_0076.jpg
Effekten av gjødsling ses godt. Foto: Karolina Erikers – Yara

Denne skogen kan gjødsles
Granskog med bonitet G11-G20 og furuskog F11-F17, hvor vegetasjonstypene er blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog. Jordtypen skal være podsol, ikke svartjord.

Det er viktig at skogen er vital og at det er gjennomført tilstrekkelig skogskjøtsel så trærne har en symmetrisk, jevn og dyp grønn krone og god stabilitet, for å redusere faren for stormfelling. Gjødsling prioriteres i hogstklasse 4, samt yngre hogstklasse 5 av furu. Gjødsling vil ikke oppnå ønsket effekt dersom vann er minimumsfaktor. Du kan gjødsle samme bestand flere ganger.

Har du bestand du vurderer å gjødsle
For å gjøre gjødslingen mest mulig kostnadseffektiv bør det på hver landingsplass tilsvare et gjødslingsareal på 180 dekar. En landingsplass dekker en radius på én kilometer, og minste enkeltområde som kan gjødsles med helikopter er 10 dekar.

 

Din lokale skogbruksleder kan informere mer om klimatilskudd i skog og kontaktes for befaring. Frist for å bestille gjødsling er 1. mars.