Hopp til innhold

Årsmøtet til Glommen Mjøsen Skog gikk av stabelen på Hamar den 29. april. Rundt 70 representanter fra skogeierområdene hadde møtt opp. Det var også lagt opp til at delegatene kunne følge møtet digitalt. Til stede var også styret, store deler av ledergruppen og representanter fra administrasjonen i selskapet. 

Styreleder Heidi Hemstad innledet: 

– Jeg har tro på at i det bærekraftige og aktive skogbruket ligger et potensiale for oss som skogeiere og for fornybar-samfunnet, sa Heidi Hemstad.

heidi.jpgStyreleder Heidi Hemstad. Foto: Silje Ludvigsen

– Samtidig er det viktig for oss at storsamfunnet har forståelse for vår næringsvirksomhet. Arbeidet med å bringe legitimetet for vår næring blir stadig viktigere.

– Jeg tør å påstå at det blir en kamp om treet som fornybar ressurs i framtiden. Stell skogen deres, tenk på neste generasjon, det er dem vi gjør dette for, understreket hun.

Tør å se oss sjøl i korta

Hemstad ga de ansatte ros for gode resultater og innsats i året som var. Hun trakk fram arbeidet med bærekraftsrapporten som et nytt og nødvendig steg for virksomheten: 

– Jeg er stolt av at vi som første samvirke har laget vår første bærekraftsrapport. Vi blir ikke bærekraftige bare fordi vi driver med skog, vi har også et fotavtrykk og det å se oss sjøl i korta tror jeg er bra for vår fortelling, sa styrelederen. 

salen.jpgAvstemming pågår. Foto: Silje Ludvigsen

Ny strategi 2022-2024

Det nye styret skal i løpet av 2022 jobbe med å videreutvikle strategien for Glommen Mjøsen Skog.

– Vi har allerde fått inspill, og det er bra, eierne er opptatt av hvordan vi driver Glommen Mjøsen. Det ble gjort en grundig jobb med forrige strategi, og styret mener vi bør har tilsvarende forankring blant de tillitsvalgte.

– Vi ser fram til dette arbeidet og målet må være at vi skal være det beste skogeierandelslaget, sa Hemstad. 

Hvordan skal penger og posisjon brukes?

Hemstad benyttet muligheten til å løfte fram mulighetene som ligger i skogen og den posisjonen som Glommen Mjøsen Skog har. Dette vektla også administrende direktør Gudmund Nordtun i sin tale til forsamlingen: 

– Glommen Mjøsen Skog er et omsetningssamvirke – vi er det leddet i midten som skal klare å utøve det den enkelte skogeier ikke kan gjøre alene, ved å hente inn store volumer og forhandle fram bedre betingelser med industrien, sa Nordtun. 

gudmundsal.jpgAdm.dir. Gudmund Nordtun. Foto: Silje Ludvigsen

– Vi har nå en finansiell styrke som vi ikke har hatt før. Vi eier industri og har en posisjon som er helt unik, sa Nordtun. 

– Vi må forvalte pengene godt, og dette er det mye fokus på nå i 2022. Hvordan skal disse pengene brukes? Det skal gagne eierne, så er spørsmålet hvilken måte det skal gjøres på, sa han. 

Glimt fra generaldebatten

Av de rundt 70 årsmøterepresentantene fra skogeierområdene som var samlet på Hamar, var mange oppe på talerstolen under generaldebatten. 

Jon Grunde Roland fra Sør-Gudbrandsdal, gratulerte med resultatet og jobben som er gjort og pekte videre på momenter ved fusjonsplanen:

– Samhandlingsprinsippene er beskrevet i fusjonsplanen – jeg mener at det er viktig å beholde disse prinsippene framover. Vi foreslår å utarbeide et eierstyringsdokument som ivaretar disse forholdene, sa Roland.

roland.jpgJon Grunde Roland fra Sør-Gudbrandsdal skogeierområde. Foto: Silje Ludvigsen

 

Tollef Mykleby fra Sør-Østerdal ønsket blant annet å rose satsingen på digitalisering og IT i Glommen Mjøsen Skog: 

– Digitalisering er en fanesak og vi begynner å merke resultatene gjennom ALLMA og Min Side – dette er veldig bra! Jeg gleder meg til at alt snakker sammen, også data fra hogstmaskinen, sa Mykleby. 

mykleby.jpgTollef Mykleby fra Sør-Østerdal. Foto: Silje Ludvigsen

 

Lars Ligaarden fra Gjøvik-Toten ønsket økt satsing på organisasjonen:

– Gratulerer med et fantastisk resultat. Ros til administrasjonen og styret for arbeidet som er gjort i forbindelse med fusjonen, men vi i Gjøvik-Toten føler at det gjenstår litt lokalt. Vår oppfordring er å bruke mer tid på lokalt arbeid og de 7200 andelseierne, sa Ligaarden. 

Ligaarden.jpgLars Ligaarden fra Gjøvik-Toten. Foto: Silje Ludvigsen

 

Børre Rogstadkjærnet fra Sør-Østerdal roste styreleder Heidi Hemstad for det arbeidet hun gjør som styreleder i Skogeierforbundet:

– Applaus til Heidi Hemstad for den jobben hun har gjort for samarbeidsklimaet i Skogeierforbundet,  at hun holder skogeiersamvirket oppdatert på det som skjer i EU og at dette arbeidet styrkes, sa han og fortsatte med en oppfordring til styret og administrasjonen:

– Det må legges en konkret plan for hvordan få opp tømmerprisen i Norge, understreket han.

rogstadtjærnet.jpgBørre Rogstadkjærnet fra Sør-Østerdal. Foto: Silje Ludvigsen

 

Einar Stuve fra Gjøvik-Toten fulgte opp med å rose Glommen Mjøsen Skogs innsats og opprydningsarbeid etter stormen høsten 2021.

Han oppfordret videre til å se på hvilke muligheter salg av klimakreditter og økosystemtjenester kan gi for skogeierne.  

stuve.jpgEinar Stuve fra Biri ved Gjøvik. Foto: Silje Ludvigsen

 

Flere av årsmøteutsendingene var bekymret over etterslepet på skogkultur. Andreas Natvig Skolleborg fra Havass var godt fornøyd med at skogskjøtselsprogrammet EDEL 3.0 blir lansert mot sommeren:

– Flott at EDEL-programmet får ekstra oppmerksomhet, men nøkkelen til økt aktivitet er skogbrukslederne. Er vi rigget for å nå målet om 50 prosent økt skogproduksjon innen 2100? spurte Skolleborg.

skolleborg.jpgAndreas Skolleborg fra Havass skogeierområde. Foto: Silje Ludvigsen

 

Merete Furuberg fra Solør viste til at hun synes det var gledelig at administrerende direktør løfter opp arbeidet med økt kvinneandel i bedriften.

Hun pekte samtidig til årsrapporten og vil spørre administrasjonen og styret om det er blitt gjort nok for å øke rekrutteringen og mangfoldet. Hun etterlyste videre en tiltaksplan for skog og industri: 

– Vi må få fram flere argumenter for at politikere skal arbeide med ny industri, sa Furuberg.

furuberget.jpgMerete Furuberg fra Solør skogeierområde. Foto: Silje Ludvigsen

 

Harald Opsahl fra Eidsvoll skogeierområde pekte på etterbetalingsfondet og hvordan det kan bidra i skogeiernes økonomi:

– Neste år kommer et enda større utbytte fra Moelven. Hva skal pengene brukes til? Jeg oppfordrer det nye styret til ikke å bli en kapitalinvestor – pløy pengene tilbake til eierne og lokale investeringer, sa Opsahl. 

Opsahl.jpgHarald Opsahl fra Eidsvoll skogeierområde. Foto: Silje Ludvigsen

 

Per Hermann Hansæl fra Nord-Østerdal trakk fram nye møteplattformer som et gode:

– Teams som infokanal fungerer bra – for eksempel Glommen Mjøsen-skolen. Vi bør bruke informasjonskanalene til å informere om tømmer, muligheter og sortimenter, sa Hansæl.

hansæl.jpgPer Hermann Hansæl fra Nord-Østerdal skogeierområde. Foto: Silje Ludvigsen

Tjuum.jpg
Geir Tjugum fra Vinger-Odal skogeierområde ønsket mer informasjon i etterkant av hvert styremøte og å øke godtgjørelsen til tillitsvalgte. Foto: Silje Ludvigsen

simonsen.jpgEt annet tema som opptok årsmøtet, var innovasjon og industriutvikling. Petter Simonsen fra Havass foreslo å avsette 200-300 millioner kroner til forskning, utvikling- og innovasjonsarbeid. Foto: Silje Ludvigsen

Løken.jpgMikael Løken fra Sør-Østerdal viste til tidligere fusjonsprosesser og at å legge vekk gamle grenser og geografisk tilhørighet var det som skulle til for de mest vellykkede fusjonene. Foto: Silje Ludvigsen

årsmøtete.jpgGeir Mork Knutsen fra Havass spurte om hvilke vurderinger som gjøres i Glommen Mjøsen Skog i forhold til å øke innsatsen for å eksportere mer sagtømmer. – Volumet av sagtømmer skogeierne tilbyr er større enn hva markedet i Norge etterspør, sa Knutsen. Foto: Silje Ludvigsen

Hvoslef1.jpgHelge Hvoslef fra Ringsaker ønsket å understreke nøkkelrollen til skogbruksleder og ønsket videre at det var mulig for andelseierne å komme med innspill til innholdet i EDEL 3.0. Foto: Silje Ludvigsen

avtakking.jpgOrdfører Ellen Fauske Bleness (t.v) takket valgkomiteens leder Torun Heringstad (i midten), som overlater ledervervet til Arne Ivar Dobloug, samt valgkomitemedlem Dorthe Pentzen (t.h.), som gir stafettpinnen videre til Kari Toft. Pentzen fortsetter som varamedlem. Kristin Vold Lexander er nytt medlem i valgkomiteen. Stein Ola Undset er valgt som nestleder. Foto: Silje Ludvigsen

 

avtakking2.jpgHeidi Hemstad takket avtroppende nestleder Ole Theodor Holth (t.v), og styremedlem Anne S. Trolie og Ingar Brennodden for mangeårig innsats i Glommen Mjøsen-styret. Foto: Silje Ludvigsen