Hopp til innhold

Grunneierorganisasjonene gikk tidligere i år ut og frarådet medlemmene å bruke en avtalemal for luftledningsanlegg publisert av REN AS fordi den ikke ivaretar grunneiers rettigheter tilstrekkelig. Dessverre erfarer vi nå at andelseiere tilbys nettopp avtaler bygd på denne malen.

Elverum-Løten-Vang
For tiden pågår det for eksempel arbeid med å bygge ut/oppgradere et kraftlinjenett i Elverumsområdet, og det er sendt ut begjæring om skjønn. Dette arbeidet berører også bl.a. Løten og Vang.

Eidsiva Nett AS er ansvarlig for arbeidet, som blant annet gjelder oppgradering av kraftledningsforbindelsen mellom transformatorstasjonene Elverum og Løvbergmoen. Eidsiva har fått godkjent forhåndstiltredelse, altså iverksetting av arbeid før avtaler er på plass.

Svekker grunneiers rettigheter
Grunneierorganisasjonene har fortsatt dialogen med REN AS etter at saken ble omtalt tidligere i år, for å se på mulighetene for en omforent avtale. Grunneierorganisasjonenes prosess med REN AS er imidlertid ikke avsluttet. Ettersom dagens avtalemal fra REN AS svekker grunneiers rettigheter, fraråder vi derfor fortsatt berørte grunneiere å undertegne avtaler basert på malen fra REN AS.

Bruk gjeldende avtale
Inntil en omforent avtalemal med REN AS foreligger, oppfordrer vi i stedet våre andelseiere å benytte seg av avtalemalen som Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Energi Norge utarbeidet for noen år siden. Denne avtalemalen dekker temaer som er knyttet til etablering og vedlikehold av kraftlinjene, herunder bygging av veier, uttak av tømmer og rydding i kraftlinjesonen, sikkerhetskrav for å unngå skader på linjenettet, varslingsplikt m.m. Denne kan du finne her.

Nærmere informasjon
Er du andelseier i Mjøsen Skog og ønsker råd om inngåelse av avtale vedrørende kraftlinjer, kan du kontakte seksjonsleder Kent Ove Moren, mob. 950 83 075