Hopp til innhold

Tilveksten i de norske barskoger begrenses blant annet av tilgjengelig nitrogen i jorda. Aktuelle boniteter for gjødsling er G/F 11-17. På de høyeste bonitetene hvor det er «svartjord», er ikke nitrogen en minimumsfaktor.

Bartrærne i bestandet må ha en god grønn krone for å kunne dra nytte av den økte nitrogentilførselen. Lauvandelen må være minimal, maksimalt 20 prosent. Videre har vi erfaring med at tilvekstøkningen ved gjødsling av gammel granskog ikke alltid er tilfredsstillende.

I tillegg til volumøkningen, vil også en diameterutvikling virke positivt på økonomien da større dimensjoner ofte er bedre betalt.

Som regel foretas det en gjødsling i løpet av skogens omløp. Det vanligste er å gjødsle ca. 10 år før slutthogst. Bestandet er da som regel i en eldre hogstklasse 4. Etter en tynningshogst skal gjødsling utsettes 3-5 år slik at gjenstående trær får stabilisert/utviklet rotsystemet, før barmassen økes ved  gjødsling.

Gjennomsnittlig tilvekstøkning i perioden fram til avvirkning er 1,5-2 kubikkmeter pr daa. I tillegg til volumøkningen, vil også en diameterutvikling virke positivt på økonomien da større dimensjoner ofte er bedre betalt.

Kostnader knyttet til gjødsling får du dekket med skogfond med skattefordel, og det blir inntil 40 prosent statstilskudd i 2022.

Vi utfører gjerne gjødsling for deg. Skogbruksplanen gir en god pekepinn på hvor det kan være behov for gjødsling. Ta kontakt med den lokale skogbrukslederen for gratis befaring og pristilbud.