Hopp til innhold

Ved stor søkermengde vil midlene som er avsatt til ordningen fordeles mellom søkerne, slik at tilskuddssatsen er inntil 50 prosent. Slik har det også vært tidligere år, men det har alltid vært budsjettert med et beløp stort  nok til at man har betalt ut maksimal tilskuddssats.

Kravene til skogen som skal gjødsles er uforandret fra tidligere år. Her beskrives det at bonitetene som kan gjødsles er F8 til F17 og G8 til G20.

– Vi har noen erfaringer med at gjødsling av gammel granskog på høy bonitet ikke har gitt forventet tilveksteffekt. Vi vil derfor advare mot gjødsling av slik skog, uten en grundig befaring av skogen på forhånd, sier fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog og fortsetter:

– Vi vil derimot anbefale at stort sett all gjødsling gjøres i hogstklasse 4, slik at perioden med mertilvekst ikke automatisk medfører en økning i omløpstid. Furu prioriteres foran gran. Skal du gjødsle skog må du huske å hensynta det når du avsetter til skogfondavsetning.

Siste frist for bestilling av gjødsling er 1. mars 2022. Ta kontakt med din skogbruksleder.