Hopp til innhold

For tettere planting fungerer ordningen slik at tilskuddet dekker 60 prosent av kostnaden ved planting av inntil 50 planter pr daa, over et minimumsnivå. Den nedre grensa er forskjellig på markberedt og ikke markberedt mark og varierer også med booniteten.

Glommen Mjøsen Skog anbefaler skogeierne å plante så tett at man oppnår maksimalt tilskudd. Da tilsvarer klimatilskudd til tettere planting et tilskudd på ca 15 prosent på hele planteoppdraget.

Eksempel: Markberedt mark, bonitet G17. Den nedre grensa for tilskudd er 162 planter pr daa. Disse plantene må skogeier betale fullt ut. For hver plante over 162 pr daa, opp til 212 planter pr daa, gis et tilskudd på 60 prosent av kostnaden. Hvis det plantes 200 planter pr daa til 5 kroner pr plante, betyr det da at de 162 første plantene koster skogeier 5 kroner pr plante. De resterende plantene, 38 stk pr daa, koster derimot skogeieren 2 kroner pr plante.

Planting utført av kompetente plantører med planter av rett kvalitet på markberedt mark medfører sjelden behov for suppleringsplanting. Allikevel oppstår det i enkelte tilfeller behov for suppleringsplanting når værforholdene eller andre faktorer vi ikke rår over medfører at flere planter enn det vi har tatt høyde for dør.

Klimatilskuddet til suppleringsplanting er på 30 prosent av den totale suppleringskostnaden. En forutsetning for å få tilskudd er at man etter supplering er over et minimum antall planter pr daa, som er bonitetsavhengig. For eksempel må man på bonitet G17 ha mer enn 180 planter pr daa etter supplering for å få tilskudd. Det er ingen øvre grense for hvor mange planter som settes ut. Suppleringsplanting bør utføres senest tre år etter nyplanting.

Klimatilskuddene til planting og suppleringsplanting gis både til gran og furu. For mer informasjon om tilskuddsordningene kontakt din lokale skogbruksleder eller se informasjon fra Landbruksdirektoratet