Hopp til innhold

Østfold fylkeskommune har hatt forslag til Regional plan for Klima og energi i Østfold 2019-2030 på høring. Planen skal behandles av Østfold fylkesting seinere i høst. Glommen Mjøsen Skog har nå avgitt en høringsuttalelse som er utarbeidet i dialog med tillitsvalgte i vårt skogeierområde i Havass.

Ambisiøse mål
Blant hovedmålene i planutkastet står det:

  • Innen 2050 skal det ikke slippes ut mer klimagasser i Østfold enn det bindes (netto null).
  • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Østfold redusere forbruk og redusere klimafotavtrykket på varer og tjenester vi kjøper.

– Dette er ambisiøse mål, og disse nås ikke dersom ikke skogressursene brukes aktivt, sier Berit Sanness, som er prosjektleder på området Skog-Tre-Klima i Glommen Mjøsen Skog.

– I Østfold kan vi øke skogproduksjonen, det kan bygges mer i tre, og både Borregaard og Norske Skog kan bli enda viktigere leverandører av trebaserte produkter som samfunnet trenger framover. Nettopp derfor har Østfold et godt utgangspunkt for å få ned forbruket av fossil baserte produkter og samtidig øke den grønne verdiskapingen, sier Sanness.

Savner mer om skogproduksjon, tre i bygg og treforedling

I høringsuttalelsen foreslår Glommen Mjøsen Skog flere nye delmål. Oppsummert pekes det på:

  • Uten økt produksjon, uttak og bruk av fornybart trevirke som kan erstatte fossile ressurser, vil det ikke være mulig å begrense den globale oppvarmingen i tråd med Paris-avtalen. Planen bør derfor forsterkes med nye delmål på dette området.
  • Ettersom byggsektoren står for en stor andel av klimagassutslippene og materialer utgjør en så stor andel av byggets totale utslipp i et byggs livsløp, mener vi dette området må få bredere omtale og tydeligere delmål i planen.
  • Planutkastet legger hovedvekten på energi, mens verdiskapingsperspektivet og det internasjonale perspektivet er mangelfullt dekket. Dette bør balanseres bedre i planen. Det er spesielt uheldig at treforedlingsindustrien i Østfold ikke er omtalt ut fra sin posisjon og sin mulighet til å bidra til det grønne skiftet.

 

Les mer

Høringsutkastet fra Østfold fylkeskommune finner du her.

Høringsuttalelsen til Glommen Mjøsen Skog finner du her.