Hopp til innhold

Det er viktig å utføre plantefeltkontroll for å se om plantene har overlevet eller om det er noen som har gått ut på grunn av snutebillegnag, frost, tørke eller andre ting.

– Vi er opptatt av at skogeieren skal få en jevn, fin og tett fremtidsskog. Hvis det har gått ut noen planter må vi supplere. Det kan være enkelte områder, eller det kan være jevnt fordelt over feltet. Hvis vi ikke supplerer blir det glissen skog, og da produserer vi ikke så mye fin skog som vi burde ha gjort, sier skogkulturleder Anne Guri Kløvstad i Mjøsen Skog.

Når?
Det beste tidspunktet for plantefeltkontroll er tidlig vår, når snøen har gått, eller sen høst, når det grønne graset har begynt å legge seg. Alle plantefelt bør kontrolleres ett til tre år etter planting. 

Det er viktig å gjøre kontrollen på forskjellig plasser på plantefeltet for å få et gjennomsnitt for hele flata. De døde plantene lar vi stå igjen, så supplerer vi med friske planter.

Tørr sommer i 2018
Det er helt naturlig med en planteavgang på 10 til 15 prosent. Plantefeltet som skogkulturleder Anne Guri Kløvstad og skogbruksleder Aleksander Wogstad kontrollerte har hatt en planteavgang på 50 prosent i gjennomsnitt.

– Plantefeltet vi har tatt en prøve på i dag har i snitt 115 planter per daa, mens det burde ligge på over 200. Så her trengs supplering. Grunnen kan skyldes den tørre sommeren i fjor, billeangrep og 10 -15 prosent naturlig avgang, sier skogbruksleder i Eidsvoll Aleksander Wogstad.

 
Aleksander Wogstad fant mange døde planter på plantefeltet. Foto: Kristina Skamsar.

Hvordan
En  plantefeltkontroll utføres best med ei plantesnor. Man fester snora i en stubbe, strekker snora så lang den er (5,64 m), går i en sirkel og teller antall levende planter innenfor sirkelen. Så ganger du antallet med 10, da får du antall planter per daa. Ligger dette antallet under det som er plantet i utgangspunktet, bør det suppleres. For å få en jevn og tett skog bør planter per daa ligge på i overkant av 200.


Anne Guri Kløvstad anbefaler bruk av plantesnor ved plantefeltkontroll. Mjøsen Skog deler ut gratis plantesnorer. Foto: Kristina Skamsar. 

Tilskudd til suppleringsplanting
Årlig resultatkartlegging gjennomført av kommunene rundt om i Norge viser at 10 prosent av hogstarealet i Norge som ble kontrollert 3 år etter hogst har planteantall under minstekravet i forskrift om bærekraftig skogbruk. Dette viser at et betydelig skogareal ikke har tilfredsstillende plantetthet og dermed ikke utnytter produksjonsevnen. På foryngelsesfelter med lav plantetetthet vil klimaeffekten av suppleringsplanting utvilsomt være stor. Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting ytterligere. I 2019 gis det derfor et økt tilskudd til suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis 50 prosent tilskudd til suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange planter som suppleres inn. Men det et krav at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting. For mer info se:  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#tilskudd-ved-supplering 

Supplering er ikke dyrt
Supplering er ikke dyrt når man benytter skogfond med skattefordel og søker 50 % tilskudd til suppleringplanting. Dersom du har personinntekt ca 246-617 000 kr , vil du ha en marginal skatteprosent på 37.6 % i 2019. Ved bruk av skogfond med skattefordel og 50% tilskudd til suppleringsplanting vil faktisk egenandel kun være 15 %. Dersom inntekt er høyere er egenandel 7% eller lavere. For mer info se her og prøv skogfondskakulator som du finner her.

Film
Mjøsen Skog har laget en film der vi møter skogkulturleder Anne Guri Kløvstad og skogbruksleder Aleksander Wogstad ute i felt på plantekontroll.

FILMEN SER DU HER:

Plantefeltkontroll er en fin familieaktivitet. Om du ikke vil gjøre det selv kan du kontakte din lokale skogbruksleder så hjelper de deg. Din lokale skogbruksleder finner du her.