Hopp til innhold

For morselskapet Glommen Mjøsen Skog SA ble resultat før skatt på 776 millioner kroner. Dette er nær en dobling av rekorden fra 2021, da resultat før skatt ble på 392 millioner kroner.

– Det er et svært godt resultat, og vi får trolig ikke oppleve tilsvarende med det første. Det har gitt oss et solid utgangspunkt for å ta videre steg, sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog.

Hemstad og Nordtun legger samtidig vekt på at situasjonen de siste to årene har vært helt spesiell for skog- og trenæringen, og at det nå er viktig å forvalte de gode resultatene inn i en mer krevende og usikker tid.

– Utsiktene er ikke like lyse framover, men vi går ut av denne perioden som et svært robust selskap, godt rustet til fortsatt å levere den beste totalverdien til våre andelseiere, sier Hemstad.

Viktig eierskap i Moelven

Glommen Mjøsen Skog er største eier i Moelven Industrier, og resultatet er i stor grad drevet av høykonjunkturen som Moelven opplevde i 2021 og første del av 2022. For virksomheten i Glommen Mjøsen Skog er driftsresultatet for 2022 på 13 millioner kroner.

– Utbyttet fra Moelvens resultat i 2021 slår ut i vårt 2022-regnskap. Mye av vårt resultat bygger på det gode arbeidet som er gjort i Moelven gjennom de siste årene, sier Nordtun. 

Resultat før skatt for konsernet Glommen Mjøsen Skog, med Moelven inkludert, ble på 1,78 milliarder kroner, mot 3,03 milliarder i 2021. 

Toppresultater i skogen

Glommen Mjøsen Skog hadde svært høy aktivitet i sin kjernevirksomhet i 2022.  

Følgende rekorder ble satt: 

  • Skogplanting: 16,1 millioner planter – mot 13,7 millioner i 2021
  • Ungskogpleid areal: 61 572 dekar – mot 28 216 dekar i 2021 (lavere tall pga korona/arbeidskraft i -21)
  • Abonnenter på den digitale skogbruksplanen Allma: 3900 – mot 3200 i 2021

– De solide resultatene er oppnådd takket være svært dedikerte og faglig dyktige medarbeidere og samarbeidende entreprenører, samt våre aktive skogeiere, sier styreleder Hemstad.  

Rekordhøy etterbetaling

Glommen Mjøsen Skog er et samvirke, eid av nærmere 7200 skogeiere. Verdiene som skapes i selskapet kommer andelseierne direkte til gode, og rekordåret skal også gi eierne rekordhøy etterbetaling.  

Forutsatt vedtak på Glommen Mjøsen Skogs årsmøte skal eierne få etterbetalt 55 kroner per kubikk tømmer de har omsatt gjennom Glommen Mjøsen Skog i løpet av 2022. Utbetaling skjer i juni, og i sum utgjør etterbetalingen 162,4 millioner kroner. 

Videre er det lagt opp til at eierne får en forrentning på sin andelskapital på 5,87 prosent (sum 12,3 millioner). Dette er det maksimale av hva som er tillatt i henhold til samvirkeloven. 

For øvrig blir resultatet delt mellom avsetning til etterbetalingsfond til framtidig utbetaling til eierne, og til annen egenkapital. 

Investeringer og samfunnsansvar

Glommen Mjøsen Skogs kapital skal framover settes i arbeid i tråd med Glommen Mjøsen Skogs visjon: Vi er ledende på å skape verdier i skogen.    

– Vårt strategiske valg om å være tungt investert i trebearbeidende industri som Moelven, har nå satt oss i en veldig gunstig situasjon. Tilsvarende vil vi nå forvalte de resultatene som er skapt til beste for eierne, og for å skape størst mulig verdier og samfunnsnytte for framtida, sier Hemstad.

Hun legger vekt på samfunnsansvaret som også ligger i dette. 

– Årets resultat har styrket vår posisjon til å investere i treforbrukende industri. Vi vil bruke nødvendig tid for å ta gode, framtidsrettede valg, sier hun.

Verdikjede med mange arbeidsplasser

Råvarene fra skogen gir grunnlag for arbeidsplasser og skatteinntekter i stort monn – og produkter i papp, papir og tre som vi omgir oss med hver eneste dag.  

– Innlandet er landets største skogfylke, og næringen betyr også svært mye i områdene hvor vi er aktive i tidligere Akershus og Østfold. Moelven Industrier gir i seg selv 3300 arbeidsplasser, omtrent likt fordelt mellom Norge og Sverige. Og vi har en rekke andre aktører innen sagbruk og andre deler av treindustrien i vår geografi. Vi vil være en ansvarsfull aktør i denne viktige næringen, sier Nordtun.

En vesentlig del av ansvaret handler om bærekraft – å balansere økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn i skogbruket.   

– Derfor produserer vi årlig en bærekraftsrapport. Rapporten for 2022 er nettopp ferdigstilt, og tar for seg arbeidet vi gjør for å forvalte skogen slik at ressurser og miljø fortsatt skal være tilgjengelig og ivaretatt for framtidige generasjoner, sier Gudmund Nordtun.

Les årsrapport for 2022 for Glommen Mjøsen Skog her. 

Les bærekraftsrapport for 2022 for Glommen Mjøsen Skog her.