Hopp til innhold
Bildet viser et området der det er gjennomført lukket hogst.

– Bestandskogbruket, som vi har drevet med i Norge de siste seksti årene, karakteriseres av jevne bestand der trærne har ganske lik alder og alt hogges på samme tidspunkt. Men ved lukket hogst skal vi gjøre helt motsatt, sier fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog.

– Derfor trenger vi mer kunnskap om omstillingen fra flatehogst til lukket hogst, sier han.

Trenger fire bestand

Sammen med de andre skogeiersamvirkene og Norskog deltar Glommen Mjøsen Skog i et prosjekt om såkalt omstillingshogst, som vi si å gå fra flatehogst til lukket hogst. Prosjektet ledes av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), med deltagelse fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Hver aktør skal skaffe fem bestand som kan være egnet for omstillingshogst.

– Gjennom prosjektet vil vi høste erfaring med slik hogstføring i skogbruket. Vi har skaffet ett aktuelt bestand, hvor omstillingshogst allerede er foretatt, men mangler altså fire til, sier Holm.

– Vi håper vi finner skogeiere som syns det er spennende være med på slike utviklingsprosjekter. Er du skogeier og nysgjerrig på lukket hogst og har et aktuelt bestand som kan brukes i prosjektet, er vi veldig interessert i å komme i kontakt med deg, sier Holm. 

Fredag holdes det skogdag med omstillingshogst som tema i Åsnes Finnskog. Les mer om arrangementet her.

Ser til USA

Glommen Mjøsen Skog et klart mål om en vesentlig andel lukket hogst i årene som kommer. Det er både et eget initiativ og noe vi forplikter oss til gjennom revidert PEFC Norsk Skogstandard.

Gjennom omstillingshogsten gjennomføres det en tynning i et bestand som egner seg for  et slik inngrep. Dette skjer normalt i hogstklasse 3, for senere er skogen for ustabil.

I omstillingshogsten tynnes det på en litt annen måte en tradisjonell tynning, ved at det fjernes trær fra noen flater, mens andre flater står igjen urørt. Slik legges det til rette for flersjiktet skog, som kan gjøre skogen mer egnet til lukket hogst på sikt.

– I USA har de i flere år drevet med noe som heter variable density thinning, VDT, der de bruker denne tynningsmetoden for å få fart på variasjonen i et bestand, sier Holm.

– Vellykket lukket hogst krever en skog som har spredning i dimensjoner, både i høyde og diameter, og det kan være vanskelig å finne gode områder for dette i dag. Når vi skal omstille oss, er kunnskap viktig, og derfor er dette prosjektet grunnleggende, fortsetter Holm.

Krav til bestand for omstillingshogst

  • Grandominert granskog på granmark, bonitet 14 eller bedre
  • Gjennomsnittshøyde 10-15 meter.
  • Bestand med høy gjennomsnittshøyde, bør ha trær med lang grønn krone, slik at stabiliteten er god.
  • God tetthet, slik at det vurderes å ha tynningsbehov
  • Minsteareal 15 daa, ingen øvre arealbegrensning

 

Er du nysgjerrig på lukket hogst i skogen din og kunne tenke deg å delta i prosjektet, men er usikker på om du har bestand som egner seg? Da kan vi bistå i vurderingen gjennom en gratis befaring. Ta kontakt med Sverre Holm, enten på e-post eller telefon.

PEFC om lukket hogst

Ny PEFC Skogstandard, som trådte i kraft 1. mars 2023, sier følgende om lukket hogst:

«I grandominert skog skal lukket hogst brukes der forholdene økonomisk og biologisk ligger til rette for det på stedet, også i lys av fremtidige klima- og nedbørsforhold. Forutsetningen for bruk av lukkete hogstformer i grandominert skog på fastmark er at det kan oppnås god stabilitet hos gjenstående trær, og at hogstformen gir grunnlag for en tilfredsstillende foryngelse. I viktige friluftslivsområder skal det legges spesiell vekt på å utnytte mulighetene for bruk av lukkede hogster, gjerne kombinert med småflatehogst.»