Hopp til innhold

Med bruk av skogfond og klimatilskudd er gjødsling av skog et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier kan gjennomføre. Fra 2021 er også områder grensende til Oslofjorden igjen inne i ordningen med klimatilskudd etter at de tidligere nådde taket for areal i forrige beregningsperiode.

Bestillingsfristen for gjødsling er 1. mars. 
Kontakt din skogbruksleder for mer informasjon.

Hvorfor gjødsle skogen

Gjødsling av skog fører til økt tilvekst, som igjen gir økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030 , og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.

Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med omlag 0,15 m3/dekar. Aktuelt årlig areal ligger på 50-100 000 dekar. Årlig CO2-opptak som følge av gjødsling i et slikt omfang over en tiårsperiode kan anslås til 0,2 millioner tonn CO2. Til sammenlikning har Norge har et totalt årlig klimagassutslipp på 50-60 millioner tonn.

Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Verditilveksten etter gjødsling gir god lønnsomhet i tiltaket.

Egnede vegetasjonstyper

Det kan gjødsles på egnede arealer på vegetasjonstypene

  • blokkebærskog
  • bærlyngskog
  • blåbærskog
  • småbregneskog
  • storbregneskog
  • torvmark med etablert foryngelse

Mer om tilskuddsordningen leser du på landbruksdirektoratet.no