Hopp til innhold
Håkon Bakken foran paller med trelast.
– Inntil balansen mellom hogstvolum og forbruk er til stede vil skogeierne vil oppleve høyt prisnivå, sier salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog, Håkon Bakken. Foto: Hans Haug

Den stadig økende etterspørselen etter sagtømmer og massevirke har gitt skogbruket vesentlig bedre priser for råvaren som produseres. Årsaken er enkel å forklare, det er større behov for råvare inn til industrien enn det som er tilgjengelig fra skogen.

Som tidligere omtalt er det internasjonale forhold som er utslagsgivende, med barkebilleangrep, branner og sanksjoner mot Russland som hovedårsaker.

I Norden er vi også i ferd med å nærme oss det nivået som kan tas ut årlig på bærekraftig vis. Økt omfang av vern gir også mindre tilgjengelig tømmer, sier Håkon Bakken.

Europeisk sagbruksindustri

Det har det siste året vært lav etterspørsel etter trelast i det meste av Europa, og sagbruk med euro som sterk lokal valuta har hatt særskilt store problemer. Bakken peker på at sagbrukene i Sverige med dette har kommet i en særstilling.

Svensk sagbruksindustri hadde fantastiske økonomiske resultater i 2021 og 2022, og det resulterte i vesentlig økt sagbrukskapasitet i Sverige. Den svenske industrien har nå utkonkurrert europeisk sagbruksindustri på verdensmarkedet. Men: De svenskene sliter med å få tak i nok råvare, sier Bakken.

Han sier at det nå begynner å butte hos sagbruksindustrien, med røde tall.

Kampen for tilværelsen har startet, og det er dessverre slik at noen vil måtte bukke under. De som er flinkest, kan betale litt mer, vel vitende om at de struper nabosagbruket. Om noen år vil vi se hvem som står igjen «blant de beste i klassen», sier Bakken.

Overkapasitet også på treforedling

Salgssjefen mener at det samme gjelder for treforedlingsindustrien.

Vesentlig økt kapasitet, spesielt i Finland, gir en industri som ikke er i takt med råvaretilgang. Moderne og effektive fabrikker sammen med et framtidsrettet produktspekter vil være viktige faktorer for å overleve, påpeker han.

Bakken sier det blir ei svært spennende tid for verdikjeden framover.

Inntil balansen mellom industrikapasitet og tømmervolum er til stede, vil råvareprisen for mange industrier være for høy. Hvor lang tid det går før vi har balanse mellom hogstvolum og forbruk er vanskelig å si, men det er sikkert at den kommer. I mellomtiden vil skogeierne oppleve høy etterspørsel og ditto prisnivå, slår han fast.

Vurderer du hogst? Les mer om salg av tømmer til Glommen Mjøsen Skog.