Hopp til innhold

– Er vi fornøyde med tømmerprisen, ja da har vi sovnet, sa styreleder Heidi Hemstad.

– Høy tømmerpris er et kontinuerlig arbeid som er avhengig av verden rundt oss og en betalingsvillig industri. Vi er en del av en lang verdikjede med mange komplekse forhold. Vi har søkelys på lokal industri og lokal verdiskaping, men er avhengig av en rekke andre faktorer, sa hun.

2021-04-15 Årsmøtet Glommen Mjøsen Skog (18).jpgAdministrerende direktør Gudmund Nordtun utdypet:

– I fjor vår var spådommene at sagbrukene skulle få problemer, og at etterspørsel av massevirke ville opprettholdes – og gjerne økes. Resultatet ble stikk motsatt. Sagbrukene hadde behov for mer tømmer for å dekke det hete trelastmarkedet, samtidig som massevirkelagrene økte. Det førte til stor prisforskjell mellom massevirke og sagtømmer, og gjorde det lønnsomt å hogge skog med høy sagtømmerandel. Vårt fokus ble satt inn på å øke andelen sagtømmer i avvirkningene.

– Effekten av nytt sagtømmerreglement (2018) og andre tilpasninger gjør at vi i hittil i år har vi en sagtømmerandel på godt over 60 prosent. Det viser at andelseiere og Glommen Mjøsen Skog responderer på endringene i markedet, sa han.

-Vi fører en daglig kamp for å tilby våre skogeiere den beste prisen på tømmeret, forsikret han.

– Bruk oss tillitsvalgte lokalt

Årsmøtet kom også med innspill om at det næringspolitiske engasjementet på lokalplanet kan økes. Stadig flere bruker skogen som rekreasjon og sterke grupper ønsker mer båndlegging og vern av skog. Det var flere som tok til orde for at kompetansen blant tillitsvalgte burde heves for å være bedre rustet til å forsvare grunneierretten i møte med disse gruppene.

Årsmøte med proff vri

Større fysiske møter er uaktuelt i disse tider, og som i fjor ble årsmøtet holdt digitalt, innenfor de formelle rammene for et årsmøte. Et fulltallig årsmøte med 70 stemmeberettigede ble gjennomført med deltakere på Teams og møteledelse i studio i løpet av noen kveldstimer 15. april. Stemmegivning foregikk via smarttelefon.

2021-04-15 Årsmøtet Glommen Mjøsen Skog (44).jpgSelskapet Fabelaktiv på Hamar, som blant annet er kjent for sine ukentlige produksjoner for Norsk Tipping/NRK, sto for produksjonen.

– Ideen kom fra styrelederen. Hun ønsket at årsmøtet ble et «talkshow» med vektlegging av den gode dialogen, i stedet for en repetisjon av de allerede gjennomførte andelseiermøtene på Teams, sier organisasjonssjef Per Skaare.

2021-04-15 Årsmøtet Glommen Mjøsen Skog Ellen Fauske Bleness Foto Silje Ludvigsen (12).jpg

– I årsmøtet er ordføreren møteleder. Ordfører Ellen Fauske Bleness fikk dermed rollen som «talkshowvert» under direktesendingen og intervjuet styreleder Heidi Hemstad og administrerende direktør Gudmund Nordtun i fem aktuelle temaer, forteller Skaare. Samtidig var det underveis åpent for at alle de 70 stemmeberettigede kunne stille spørsmål til studio.

– Fabelaktiv fortjener ros for måten de bisto oss med gjennomføringen, sier Skaare.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på selve årsmøtet fra delegatene.

Høydepunkt 

Generaldebatten er normalt et av høydepunktene i årsmøtet. Her utvises stort engasjement med godt forberedte innlegg som gjerne følges opp med replikk.

– Vi var spent på om vi fikk den samme dynamikken i det digitale møtet. Og det fikk vi – det var minst like mange aktive deltakere i generaldebatten som vi er vant til og med det samme engasjementet, forteller han.

Ros til eierskapsutøvelsen i Moelven

– Jeg er veldig kry over og synes det er imponerende at Glommen Mjøsen Skog har klart å lande oppkjøpet av Moelven Industrier, sa Ellen Fauske Bleness da hun innledet spørrerunden om eierskapet. Spørsmålene; lever vi godt med dagens eiersits og er det mulig for skogeiere å investere, gikk til styrelederen.

– Industrieierskapet skal støtte opp om kjernevirksomheten. Styret står støtt i dagens eierposisjon på 67 prosent og har økonomi til å forbli største eier, samtidig er det et kjempestort ansvar. Moelvens resultater er all time high. Vi samarbeider godt med Viken Skog om eierskapet og må jobbe videre med eierstyringen. Vi har syv representanter i bedriftsforsamlingen og det er en viktig arena for oss, sa Hemstad.

2021-04-15 Årsmøtet Heidi Hemstad Foto Silje Ludvigsen (4).jpg

-Aksjer til egne eiere fikk vi dessverre ikke til i denne omgang, men ved et eventuelt videre nedsalg senere vil det bli prioritert. Vi eier jo nå 67 prosent i felleskap og det vil komme hele Glommen Mjøsen til gode, sa hun.

Andelslaget i Norge med høyest etterbetaling og best avkastning på andelskapitalen

Andelseiere som har omsatt tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog de siste to årene kan nå se fram til en etterbetaling på kr 13,50 pr kubikkmeter.

– Det skal lønne seg å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog, sa Gudmund Nordtun.

– Det er gledelig å se at vi kan fylle vår visjon med innhold – vi skaper verdier i skogen.

Til sammen blir det utbetalt 75 millioner kroner i form av etterbetaling og forrentning av andelskapitalen. Etterbetalingen øker skogeieres netto etter skatt med 8-10 prosent på en gjennomsnittlig drift i 2020.

Flere fusjonsgevinster

I fusjonsplanen ble det lagt til grunn flere gevinster for det fusjonerte selskapet. Gudmund Nordtun kunne presentere denne listen over oppnådde fusjonsgevinster siden 2018.

  • Antall ansatte ned 6 prosent
  • Sum kostnader redusert med ca 4 prosent
  • Økte markedsandeler
  • Driftsresultatet forbedret med ca MNOK42, sett i lys av mange store engangskostnader etter fusjon ble tatt første å

Tillitsvalgt Sverre Lang-Ree fra Sør-Hedmarken var en av de som kommenterte resultatet: – Flotte tall for fusjonseffekter, gode økonomiske resultater og høyere markedsandel, samt vellykket oppkjøp og nedsalg i Moelven og trykk på næringspolitikken. Jeg applauderer jobben som er gjort.

Fortsette å framsnakke skog i klimaperspektivet

Glommen Mjøsen Skogs omdømme, både blant egne medlemmer og ut mot storsamfunnet, var også et tema som flere av delegatene berørte i sine innlegg.

Karoline Bakli fra Vinger og Odal støttet opp om arbeidet med klima og bærekraft, og ba om at skognæringen bidrar med å bringe faktabasert info om skogbruk inne i skoleverket. 

-Det er stadig kommentarer fra opinionen om at det hogges altfor mye skog. Vi framstilles på lik linje med avskoging av regnskogen. Fortsett å framsnakke skog i klimaperspektivet, oppfordret hun.

Lars Ligaarden fra Gjøvik-Toten trakk fram slagordet til COOP – litt mitt – og mente at Glommen Mjøsen Skog må fokusere mer på eierskapet og stoltheten over å være eiere i kombinasjon med at det leveres kvalitet i alle ledd. Han mente at andelslaget er litt for beskjedent og bør bli mer framoverlent og utadrettet og skryte mer av hva man får til.

Noen innspill fra generaldebatten

Per Hermann Køhn Hansæl fra Nord-Østerdal håpet på at tillitsvalgte bidrar med en oversikt over hva hvert enkelt område har behov for.  

– Glommen Mjøsen Skog et stort område. I Nord-Østerdal har vi stort behov for avsetning av spesialtømmer og håper på at arbeidet med å finne avsetningskanaler for malment kort virke blir prioritert.

Even Ifarness fra Trysilvassdraget ba om at det legges til rette for å få bedre oversikt over lokale næringspolitiske utfordringer.

Einar Stuve fra Gjøvik-Toten mente at medlemsdemokratiet ikke er utnyttet godt nok. Han tok til orde for å forankre næringspolitikken bedre ved blant å peke på at lokalleddet er en plass for tilknytning og aktivitet.

Valg i tråd med innstillingen

Valgene i Glommen Mjøsen Skog ble i vedtatt i tråd med innstillingen fra valgkomiteen. Til valgkomiteen ble det fremmet et benkeforslag på nytt medlem fra Havass. Benkeforslaget ble ikke vedtatt av årsmøtet.

Styret i Glommen Mjøsen Skog 2021/2022:

Styret 2021_2022.jpg

Øverste rekke fv:
Styreleder Heidi Hemstad
Nestleder Ole Theodor Holth
Styremedlem Siv Høye (gjenvalgt)
Styremedlem Sigrid Bergseng (ny)
Styremedlem Anne Mæhlum (ansattrepresentant)

Nederste rekke fv:
Styremedlem Rolf Th. Holm (gjenvalgt)
Styremedlem Anne Trolie
Styremedlem Gaute Nøkleholm
Styremedlem Einar Enger
Styremedlem Ingar Brennodden (ansattrepresentant)

Ordfører Ellen Fauske Bleness (gjenvalgt) 

Vara til styret

  1. Jens Naas-Bibow (ny)
  2. Jens T. Holene (gjenvalgt)
  3. Ruth Lunden (ny)

Ny leder av valgkomiteen

Ny leder av valgkomiteen er Torun Heringstad fra Nord-Gudbrandsdalen, som tar over etter Egil Magnar Stubsjøen. Ny nestleder i valgkomiteen er Tore Christensen fra Solør.

Her leser du mer om valgene