Hopp til innhold

Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan i 2017 fikk regjeringen bred tilslutning til en kraftig satsing på godstiltak på jernbane. Godspakke Innlandet er en sentral del av denne satsingen, og planleggingen av tiltakene er i gang.

Verdikjeden med felles syn
Høringsfristen gikk nylig ut for Jernbanedirektoratet forslag til handlingsprogram for jernbanesektoren for perioden 2018-2029. Direktoratet har bl.a. mottatt en fellesuttalelse fra Verdikjeden Skog og Tre.

Verdikjeden understreker i brevet til Jernbanedirektoratet at effektivisering av jernbane må tilrettelegge for utvikling av norsk industri hvor innenlandsk foredling av skogressursene kan øke norsk verdiskaping. Det er viktig at alle godstiltak gjennomføres så raskt som det realistisk sett er mulig. Situasjonen ved Norsenga er krevende, og det er også behov for økt kapasitet på strekningene mellom Oslo og Østfold.

I høringsbrevet skriver Verdikjeden Skog og Tre bl.a. at Jernbanedirektoratets satsing tilrettelegger for videre vekst og utvikling i skog- og trenæringen, spesielt i Innlandet. Jernbanedirektoratet har også satt opp en oversikt over godstiltak som er helt eller delvis begrunnet i skog- og trenæringens behov. Tabellen finnes i høringsbrevet fra verdikjeden.

Tilleggskommentarer
I eget brev har Mjøsen Skog, Viken Skog, Moelven Industrier og StoraEnso understreket sin fulle støtte til høringsuttalelsen fra Verdikjeden Skog og Tre. Samtidig utdypes behovet for ny tømmerterminal på Rudshøgda.