Hopp til innhold

Nå har Skogfrøverket, sammen med Skogforsk i Sverige, utarbeidet en oversikt over hvilke områder i Norge man godkjenner bruk av svensk foredlet furu. Denne er godkjent av «Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket», noe som i stor grad har forenklet arbeidet med import og bruk. Vi må imidlertid fortsatt søke om import i hvert enkelt tilfelle.

Dekker hele vårt område vest for Mjøsa

Skogfrøverkets innsats har også medført at vi har fått et utvidet bruksområde for foredelt svensk furu. Tidligere var bruk av slik plantemateriale kun tillatt i områdene øst for Mjøsa, langs grensa mot Sverige, fra Østfold til Røros. Nå er bruksområdet utvidet vestover og dekker hele vårt område vest for Mjøsa. Se kartet nedenfor.

Kart over tillat bruk av svensk furumateriale.jpg

Det er flere grunner til å benytte foredlet plantemateriale av furu, de vanligste er:

  • Ønske om å utnytte den mertilveksten og kvalitetsøkningen som ligger i bruk av slik plantemateriale.
  • Treslagsskifte til furu på områder hvor det tidligere ikke har stått furu, og dermed er vanskelig å lykkes med naturlig foryngelse av furu.
  • Treslagsskifte på granmark med mye råte
  • Etablering av barblandingsskog for å skape en skog med større variasjon og bedre utnyttelse av skogsmarka sin produksjonsevne

Responsen på utvidet bruksområde har vært god og allerede nå til våren skal det plantes en del furu i disse områdene. Furuplantene vi selger er produsert enten hos Skogplanter ØstNorge eller av Svenska Skogsplantor.

Ta en diskusjon med skogbrukslederen din om du har områder på din eiendom som kan gi en bedre avkastning, hvis man velger å etablere en furuskog med foredlet plantemateriale.

Mer informasjon om dette finner du hos Kontrollutvalget for frøforsyning i skogbruket her

Hva er foredlede planter?

Så å si alle planter vi planter er foredlet. (Unnntatt furu nord for Ringebu og gran over 750 moh i nord fra Øyer og nordover). Foredlet vil si at det er drevet avl.  Plantemateriale fra trær med ønskede egenskaper som god vekst, høy kvalitet og robusthet, er blitt samlet inn og brukt til frøproduksjon, som det igjen avles videre på.

Planter som kommer fra foredlede frø vokser gjerne raskere enn planter fra bestandsfrø. De klarer seg også bedre i konkurranse med annen vegetasjon. Dette bidrar til å øke skogproduksjonen og verdiskapingen i skognæringen, og økt vekst gir også økt binding av CO2.

Det foredlede materialet som leveres i dag gir 10 til 15 prosent økning i volumproduksjon pr arealenhet.

Mer om planteforedling leser du på nibio.no og på skog.no

Fakta:

«Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket» har ansvaret for å godkjenne import og bruksområder av utenlandsk plantemateriale i Norge, slik at vi får en klimatilpasset skog med god produksjon og høy kvalitet.

Vi kan skaffe foredlet planter av furu til området markert grått i kartet under. Ta kontakt med skogbruksleder for mer info.