Hopp til innhold
Gudmund Nordtun
Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug

Glommen Mjøsen Skog ber Innlandet fylkeskommune om å prioritere skogfagene i den nye skole- og tilbudsstrukturen i fylket. Skogeiersamvirket, med over 7300 skogeiere, har sendt inn en høringsuttalelse hvor de understreker betydningen av å sikre og utvikle det videregående utdanningstilbudet innen skogbruk.

Se politikernes alternativer for ny skole- og tilbudsstruktur hos Innlandet fylkeskommune

Viktig kompetanse for framtiden

I høringsuttalelsen peker Gudmund Nordtun på at Innlandet er Norges største skogfylke, og at skognæringen spiller en sentral rolle for både økonomi, klima og lokalsamfunn.

– Skognæringen trenger bedre tilgang til kompetent arbeidskraft nå og i framtiden. Innlandet fylkeskommune må derfor sikre en god videregående utdanning, sier Nordtun​​.

Skogbruket i Innlandet

  • 26 % av fylkets totale areal er produktiv skog
  • 26 % av landets stående volum
  • 26 % av landets tilvekst
  • 42 % av landets avvirkning for salg
  • 25 % av landets verdiskaping fra trelast og trevareindustrien
  • Årlig planting og gjødsling binder CO2-utslipp fra over 31 000 biler
  • 1 800 er sysselsatte i primærskogbruket
  • Gir grunnlag for i alt 5 000 arbeidsplasser

Tall fra Statsforvalteren i Innlandet.

– Trenger skogutdanning i Glåmdalsdistriktet

Det er i dag fire videregående skoler i Innlandet som har naturbruk som utdanningstilbud. De to første har i tillegg skogbruksutdanning.

I to av de tre alternativene til ny skolestruktur foreslår politikerne å legge ned skolested Sønsterud. I ett av alternativene foreslår de å flytte skogbruksutdanningen fra Solør VGS avdeling Sønsterud til avdeling Våler.

Glåmdalsdistriktet er et stort og viktig skogbruksområde, og Sønsterud har rekruttert mange elever fra Glåmdalen og Sør-Østerdal. Glommen Mjøsen Skog mener at det fortsatt må være et skogutdanningstilbud i dette området.

Gutt sitter ved store skjermer i en hogstmaskin-simulator.
På Sønsterud blir elevene forberedt på hva som møter dem i skogbruket, blant annet gjennom å bruke hogstmaskin-simulatorer. Foto: Marius Lippestad / Magasinet Skog

– Viktig med nærhet til utdanning

– Det er viktig å ivareta nærheten til elevene. I et så stort geografisk område som Innlandet er, bør skogbruksutdanning gis på minst to skolesteder, sier Nordtun.

Les også: Viktig møte med fylkestopper om skogbruksutdanningen

Han poengterer at et bredt og tilgjengelig utdanningstilbud er nødvendig for å sikre rekruttering til skogbruket, som i dag sysselsetter 1800 personer i primærskogbruket og gir grunnlag for totalt 5000 arbeidsplasser i fylket​​.

Skogen er også en viktig del av klimaløsningen og er avgjørende for å redusere bruken av olje og få ned utslipp av klimagasser.

Samarbeid med næringen

I høringsuttalelsen peker Glommen Mjøsen Skog også på viktigheten av samarbeid mellom næringen og skolene, og at elevene må ha tilgang til gode øvingsområder.

– En skogutdanning bør ligge der skogen og fagmiljøet er tett på, sier Nordtun​​.

En framtidsrettet struktur

I lys av synkende elevtall og økonomiske utfordringer, forstår Glommen Mjøsen Skog at politikerne må vurdere endringer i skole- og tilbudsstrukturen. Nordtun oppfordrer imidlertid fylkeskommunen til å prioritere skogfagene i endringsprosessen.

– I den store totalen av elever i videregående opplæring i Innlandet er det ikke mange klasser og elever, men de er desto viktigere for næringen, sier han​​.

Glommen Mjøsen Skog håper at fylkeskommunen vil ta hensyn til skognæringens behov og sørge for et solid utdanningstilbud som kan møte framtidens krav.

– Vi er avhengige av at nok elever utdannes inn i vår næring, og at de får den nødvendige grunnkunnskapen innenfor faget skogbruk, sier Nordtun.​

Les også: Skolen i skogen i Solør – hit kommer ungdom fra hele landet for å bli framtidas skogbrukere

Les også: En skole for hele deg på Toten