Glommen-Mjøsen Skog - Bærekraft

Bærekraft

Langsiktighet er en naturlig del av vår virksomhet. Grunnlaget for det vi hogger i dag ble lagt for 80-100 år siden. Dette betyr også at trærne vi planter etter hogsten skal gi verdi til framtidige generasjoner i tråd med definisjonen av bærekraftig utvikling:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

GM Illustrasjon 4_final.pngHva betyr bærekraftig utvikling i Glommen Mjøsen Skog? 

I 2021 startet Glommen Mjøsen Skog en prosess for å identifisere hva bærekraft betyr for vår virksomhet og hvordan vi kan bidra positivt til bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi rapporterer allerede i henhold til Norsk PEFC Skogstandard og publiserer med dette en årlig miljørapport, men vi ønsket å videreutvikle oss og inkludere hele bærekraftperspektivet i vårt arbeid. Vi mener det er avgjørende for å sikre en god fremtid. Vi ønsker å være transparente og vise våre skogeiere, samt andre interessenter hvordan vår virksomhet drives og hvordan det påvirker miljø, klima og samfunnet – både positivt og negativt.  

For å gi vårt bærekraftsarbeid en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi også koblet rammeverket opp mot FNs bærekraftsmål. 

12.png I dag forbruker menneskeheten mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Glommen Mjøsen Skog skal bidra til FNs bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon, gjennom en bærekraftig skogforvaltning, mest mulig effektiv ressursutnyttelse av råvaren og fremme bruken av fornybare produkter.  
15.png FNs bærekraftsmål 15, livet på land handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftige bruk av økosystemer. Glommen Mjøsen Skog skal bidra til dette gjennom grundige og oppdaterte skogbruksplaner, og sikre at miljøreglene i Norsk PEFC Skogstandard følges.  
13.png Ved å forvalte en fornybar ressurs og levere råstoff til bærekraftige produkter, er Glommen Mjøsen Skog med på å bekjempe klimaendringene. Vi skal bidra til FNs bærekraftsmål 13, stoppe klimaendringene, gjennom skogforvaltning som øker karbonlagring, samt selge vårt tømmer til industri som leverer klimasmarte produkter der karbonlagringen videreføres.  
8.png Glommen Mjøsen Skog har rundt 130 fast ansatte. I tillegg samarbeider vi med mange entreprenører gjennom året for å få gjennomført våre tjenester i praksis. Vi skal bidra til FNs bærekraftsmål 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ved å skape økonomisk vekst gjennom vår virksomhet og legge til rette for anstendige arbeidsforhold. 

Resultatet av arbeidet ledet frem til tre overordnede fokusområder for Glommen Mjøsen Skog, med ni underliggende vesentlige temaer. De tre fokusområdene beskriver hvilke områder vi skal levere på når det gjelder bærekraft:  

  1. Vi forvalter skogen for framtidige generasjoner.  

  2. Vi er en del av løsningen i det grønne skiftet.  

  3. Vi skaper verdi i lokalsamfunnet.  

GM Illustrasjon 1_final.png

Overordnede målsettinger  

Produksjonsevnen i våre andelseieres skoger skal innen 2050 øke med 20 prosent.  

I dag ligger produksjonsevnen på 0,4 m³/daa, hvor ambisjonen er å øke dette til 0,48 m³/daa. I kommende 30 års periode vil en større andel av sluttavvirkningen skje i hogstklasse 5 på svakere boniteter, sammenlignet med i dag. Det betyr at avvirkingsarealet må økes for å opprettholde samme avvirkningsvolum. Dette vil igjen gi en økning i foryngelsesareal.  

Glommen Mjøsen Skog skal kutte utslipp tilknyttet vår produksjon og transport.  

Vår produksjon og transport omhandler avvirkning vi står ansvarlig for, samt transporten tilknyttet dette. Skognæringen er en bransje som er transportintensiv, og målsettingen er å finne effektive logistikkløsninger som resulterer i minst mulig utslipp, i alle ledd. 

Glommen Mjøsen Skog skal bidra til verdiskaping gjennom lokal aktivitet.  

Det er viktig for oss å bidra til verdiskapingen i de områdene hvor vi opererer. Dette gjelder for våre eiere og øvrige skogeiere, og også overfor annet lokalt næringsliv og samfunn, f.eks. gjennom kjøp av entreprenørtjenester. Vi ønsker en målbar indikator som forteller hvordan Glommen Mjøsen Skog bidrar til å skape økonomisk og sosial aktivitet i lokalsamfunnet, og hvordan vi fremmer bruk av lokalt tømmer.  

Det er viktig for oss å ha en helhet i alt i gjør, derfor er arbeidet med bærekraft gjennomført tett opp mot eksiterende arbeid innen PEFC, les mer her: link 

EDEL-programmet som vi har utviklet er også sentralt for å komme i mål med målene vi har satt oss. Skogskjøtselsprogrammet EDEL er vår oppskrift på økt tilvekst og bedret skoghelse. Det skal også bidra til fortsatt god lønnsomhet hos våre andelseiere. 

Glommen Mjøsen Skog SA er nå stolte over å kunne presentere vår første bærekraftsrapport for virksomheten.  

Bærekraftsrapporten i sin helet finner du her