Hopp til innhold

Teams-invitasjoner ble sendt til hele tillitsvalgtkorpset, drøyt 100 invitasjoner. Ved møtestart var 94 deltakere pålogget. Styreleder Terje Uggen ønsket velkommen og var mektig imponert over deltakelsen.

– Det gode oppmøtet tyder på at dette er en møteplass vi alle er blitt godt kjent med de siste ukene. Dette lover godt for årsmøtet som vi har utsatt til juni og som blir avholdt på samme måte, sa styreleder Terje Uggen før han ga en utfyllende redegjørelse for Moelven og eierskapet videre.

– Det arbeides med ulike alternativer – styrende for Glommen Mjøsen Skog er å sikre oss nødvendig innflytelse i selskapet, med en lavere eierandel enn de nær 80 prosentene som vi har i dag, sa han.

Administrerende direktør Gudmund Nordtun oppdaterte tillitsvalgte på driften av andelslaget i disse korantider.

– Glommen Mjøsen Skog har fått noe redusert avsetning på sagtømmer. Dette er ikke alarmerende, men tilstrekkelig til at vi har iverksett noen tiltak. For å få kontroll på veilageret av sagtømmer er den operasjonelle driften foreløpig innstilt i to uker, med unntak av region Havass hvor veilageret er tilfredsstillende. Glommen Mjøsen Skogs entreprenører holdes løpende orientert om situasjonen.

– Koronasituasjonen påvirker ikke treforedlingsindustriene nevneverdig, og produksjonen går i hovedsak som normalt. Så langt som mulig dreies nå avvirkningen mot områder med mye massevirke, lavbonitet og behov for førstegangstynning. Det arbeides mot landbruksmyndighetene for å etablere tilskuddsordninger som gjør disse driftene mer lønnsomme.

– Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til størrelsen på den utenlandske arbeidskraften, men sammen med de som har meldt interesse for skogplanting og omrokkering av egne ansatte skal vi klare å etterkomme skogeiernes ønsker for planting og ungskogpleie. Et godt bidrag i denne utfordringen er støtten til skogplanting på 1,30 kroner pr utsatt plante.

Gudmund Nordtun beklaget at møteformen begrenset toveiskommunikasjonen, men oppfordret til å sende inn spørsmål fortløpende på chat og sms. Det så også ut til å være godt innarbeidet blant deltakerne.

– Møteformen er et godt alternativ, men jeg ser nå fram til å se dere i øynene og få den umiddelbare responsen. Takk for spørsmål og innspill og gode tilbakemeldinger på møteformen, avsluttet han.

Andelseiermøter og årsmøtet blir i år gjennomført uten fysisk oppmøte, og alle andelseierne vil i løpet av disse dager motta informasjon omkring gjennomføring av andelseiermøtene.

– Erfaringen fra møte på Teams er god, og med vår omgfangsrike geografi er dette noe vi vil benytte oss av i langt større grad fremover, sier organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog.