Hopp til innhold
Fare-kart over Sør-Norge.

Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab, og oppfordrer skogbruket til særskilt oppmerksomhet rundt skogsbilveger og vannveier.

Det er for Innlandet og Akershus nord for Oslo sendt ut ekstremvarsel for flom, jord-, og flomskred, rødt nivå. Meteorologisk institutt (MET) har også utstedt et varsel for ekstremt mye regn på rødt nivå. Dette er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader.

Glommen Mjøsen Skog har et høyt aktsomhetsnivå rundt faren for ras, avrenning og flom i forbindelse med skogsdrifter. I områder med rødt farevarsel skal drifter i bratt terreng og drifter med fare for avrenning stanses.

Det er usikkerhet knyttet til hvor den største nedbøren vil komme. Skredfaren er størst der bygene treffer. Det oppfordres derfor til å følge med på værradar og gjøre lokale vurderinger. Ved usikkerhet rundt risikoen ved drift, skal driften stanses som ledd i en føre var-praksis, og før situasjonen kan eskalere.

Mer om farevarselet kan du lese hos NRK.

Følg også med på varsom.no og nettsidene til Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat.