Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har gjennomgått utredningen og har mange innspill til utvalget.

– Glommen Mjøsen Skog har sin forankring i skogbruket og mener at potensialet for økt verdiskaping, sysselsetting og dermed bidrag til «levende og bærekraftige lokalsamfunn» er stort, sier Gundersen.

Feil i tall

– Landbruk er viktig i store deler av distrikts-Norge, men dette kommer ikke til uttrykk i NOU’en, sier Gundersen.

Det som kan forklare dette er at man har brukt offentlige regnskapstall og dermed utelukket Enkeltpersonforetak (EPF) fra statistikken. Landbruket – jord og skog – er gjennom jord- og konsesjonslov – i stor grad låst til å drive som EPF. Dermed vil ikke slike offentlige regnskapstall gjenspeile verdiskaping eller fortjeneste i næringen.

– «Verdiskapingen» i landbruket slik utvalget framstiller gjenspeiler egentlig bare at det nesten ikke finnes aksjeselskaper i landbruket. Konkluderer en med utgangspunkt hvordan disse tallene framstiller «verdiskaping» i skogbruket vil en lett kunne ende opp med at det ikke er noen grunn til å fokusere på skogbruket. Det blir svært galt. Vi har bygget opp en stor, fornybar ressurs i form av høyt stående volum og høy tilvekst som tåler mer hogst enn i dag, sier Gundersen

– Vi hevder at et riktig tallmateriale vil sannsynligvis snarere vise at skogbruk har høy lønnsomhet bak hver arbeidsplass, men at det ikke lenger er så mange av dem. Vi tror at en reell analyse av lønnsomheten i skogbruket ville ha skapt et helt annet bilde, sier Gundersen. 

Nettobindingen av CO2 i skogen er i ferd med å avta – trenden kan snus 

– Vi hugger langt mindre enn ressursens potensial og den totale tilveksten og dermed nettobindingen i skogen er i ferd med å avta. Vi mener at denne trenden kan snus dersom man intensiverer satsingen på ny, grønn industri og verdiskaping i Norge, sier Gundersen.

Skogbruk er en utpreget distriktsnæring. Den er spredd over nær sagt alle kommuner i landet, men med et klart tyngdepunkt på Østlandet. Norge skal omstilles i en grønnere og mer fornybar retning og samtidig ønsker man verdiskaping over hele landet – et sentralt mål for distriktsnæringsutvalget. Skogbruket og verdikjedene med tømmer som råvare er i kjernen av utfordringene.

– Mye verdiskaping ble i «oljealderen» flyttet ut av landet. Det må være et mål å ta mye av det tilbake og som et minimum ha som mål at vi videreforedler det volumet som hugges i Norge, sier han.

Innspill til næringsutvikling 

I et nasjonalt og distriktspolitisk perspektiv må det være en tydelig målsetning tømmer som avvirkes i Norge også skal videreforedles i Norge. Vi skal fortsette å konkurrere i åpne, internasjonale markeder, og utfordringen med å reetablere og ta tilbake verdiskaping, er derfor stor.

– Konkurransen om råvaren er stor og man skal etablere ny verdiskaping i konkurranse med store, sterke internasjonale aktører med betydelig finansiell styrke, sier Gundersen.

For å lykkes mener Glommen Mjøsen Skog at man må satse på;

  • Risikoavlastning gjennom lånegarantier og også overavskrivning slik man har hatt oljenæringen lenge gjennom den såkalte «friinntekten».
  • FOU – grønn omstilling vil kreve at det utvikles nye produkter med fornybare ressurser som innsatsfaktor. Skog og tømmer er sentral i dette. Det må forskning til.
  • Satsingen på bedre logistikk og samferdsel må fortsette. Transport og logistikk-kostnader er en stor kostnadskomponent på ressursens ferd mot markedet.
  • Fokusere på at ressursen som hovedprinsipp skal forvaltes innenfor bærekraftige prinsipper og med fundament i en sterk privat eiendomsrett, ikke vernes.

Glommen Mjøsen Skogs høringsinnspill til Distriktsnæringsutvalget leser du i sin helhet her