Hopp til innhold

En viktig årsak til ønsket om å holde bestanden av villsvin nede, er at villsvin kan bidra til spredning av afrikansk svinepest. Dette er en svært smittsom og dødelig virussykdom som kan smitte mellom villsvin og besetninger av gris.

Miljødirektoratet vurderer feller som et nyttig supplement til jakt for å kunne nå regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt ut over et minst mulig område.

Høringsuttalelse fra Villsvinprosjektet 

Glommen Mjøsen Skog er aktiv deltager i «Villsvinprosjektet». Prosjektet er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019. 

Prosjektets mål er å utvikle kunnskap og organisasjonsmodeller blant grunneiere slik at myndighetenes mål om lavest mulig bestand nås.

Utprøving av feller 

I Villsvinprosjektets utprøving av feller kom det fram at fangst av villsvin med felle er svært arbeidskrevende og mindre effektivt enn godt planlagt jakt. I områder hvor bruk av skytevåpen er mindre egnet vil feller derimot være et alternativ.

Villsvinprosjektet mener at feller til fangst av villsvin kan være et verktøy for å nå den nasjonale målsetningen, men peker samtidig på at det kreves stor arbeidsinnsats for å røkte en felle på korrekt måte. 

I sin høringsuttalelse foreslår Villsvinprosjektet at elektronisk overvåkning erstatter fysisk tilsyn på lik linje som ved lisensfelling av jerv. Alternativt kan det settes krav om fysisk tilsyn en gang pr døgn i tillegg til elektronisk overvåkning.

Milødirektorates høringsnotat leser du her

Villsvinprosjektets høringsuttalelse leser du her