Hopp til innhold

Møtet ble ledet av styreleder Heidi Hemstad. Hun fortalte om travle dager for styret med hovedfokus på eierskapet i Moelven Industrier ASA og Covid19. At Moelven leverer sitt beste tredje kvartal siden 2007 var det ikke mange som ville spådd da Norge ble stengt ned i mars, men koronapandemien gjør at folk reiser mindre og fortsetter å bruke mer penger på vedlikehold og oppussing.

– Det er gode nyheter for oss som den største eieren i Moelven. Vi skal fortsatt være den dominerende eieren, men en så høy eierpost som nesten 80 prosent er ikke ønsket over tid, sa Hemstad.

Fusjon, ståa og markedet framover

Administrerende direktør Gudmund Nordtun redegjorde for ståa i organisasjonen og hvordan det ligger an å kvittere ut ambisjonene i fusjonsplanen

-En del gjenstår naturlig nok, men en god del føler vi at vi har levert på. Blant annet har vi lykkes med ambisjonen om økt markedsandel, sa Nordtun.

-Videre ser vi at vi leverer svært godt når det gjelder aktivitet på skogkultur. samt at tømmeromsetningen i 2020 er om lag som planlagt, sa Nordtun.

Da coronaen traff og sagbrukene stengte ned ble det jobbet iherdig for å dreie produksjonen over på massevirke. Underveis ble markedet snudd fullstendig på holdet og det ble plutselig et voldsomt sug etter sagtømmer, og motsatt for massevirke.

– Slik det ser ut nå vil den gode etterspørselen etter sagtømmer holde seg innover i 2021, mens den synkende etterspørselen etter grafisk trykkpapir vil merkes i 2021, med en krevende situasjon for avsetning av massevirke, orienterte Nordtun.

Næringspolitisk standpunkt

Tillitsvalgte har etterlyst en tydeliggjøring av Glommen Mjøsen Skogs næringspolitiske strategi. Svaret på dette ble et næringspolitisk program presentert på årets høstmøte. I forkant av møtet hadde programmet vært ute på høring i skogeierområdene.

– Vi har hatt et behov for å konkretisere og utdype hva som ligger i strategien. Det næringspolitiske programmet var sendt ut på forhånd og tilbakemeldingene var mange. De vil bli hensyntatt/innarbeidet før styret behandler det, sa næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

I utkastet til program er det viet en god del plass til eiendomsrett/råderett og rammeverkene knyttet til dette. Deretter følger blant annet vern og miljø, klima, samferdsel og internasjonal klima- og skogpolitikk, klyngeutvikling, allemannsretten og framtidsutfordringer. 

Kvalitet og presisjon – slik jobber bedriften

Tilbakemeldingene fra dialogmøter og andre treffpunkt med tillitsvalgte er at kvalitet og presisjon er et av de viktigste temaene som opptar andelseierne.

-Vi må bli bedre til å levere i henhold til det som er avtalt, sa Gudmund Nordtun.

Han redegjorde for hvordan organisasjonen arbeider med dette. Styret i Glommen Mjøsen Skog vedtok en egen kvalitetspolitikk vinteren 2020. I sommer ble bedriften sertifisert etter ISO 9001, et sertifikat for ledelsessystem for kvalitet.

– Dette er fulgt opp med nye handlingsplaner i skogavdelingen, systematisk opplæring og oppfølging av de som driver med skogkultur. Videre går vi gjennom  våre avtaleverk og tjenestebeskrivelser – du skal vite hva du får, sa Nordtun.

Kundetilfredsundersøkelsen, som var en del av rutinen i gamle Mjøsen Skog og Glommen Skog før fusjonen, vil bli gjeninnført på nyåret.

-Vi er ikke i mål, men vi kan forsikre om at dette området er noe vi er opptatt av og bruker mye ressurser på i Glommen Mjøsen Skog, sa Nordtun.  

Digitalt versus fysisk

Coronasituasjonen har satt store begrensninger for møteform og arrangementer det siste halvåret. I stedet for å avlyse, så Glommen Mjøsen Skog det som viktig å avholde høstmøtet utifra at vi er en fersk organisasjon, og at det er nyttig å ha en grundig orientering med de tillitsvalgte siden årsmøtet i våres. Covid-19 flyttet det hele over på Teams:

– Vi har 100 tillitsvalgte i Glommen Mjøsen Skog, og vi vet jo ikke når det vil være mulig å gjennomføre fysiske møter. Selv om Teams-møteformen ikke er ideell, er det enighet om at under gitte forutsetninger er dette bedre enn ingenting, sier Skaare. 

Som en av deltakerne kommenterte på chatten:

«Teams fungerer fint som orienteringskanal, men det fungerer ikke tilfredsstillende som møteplass med rom for meningsbrytning. Vi håper vi kan møtes fysisk kanskje før årsmøtet om mulig.»