Hopp til innhold

Villsvin er på full fart inn i Norge. De kommer fra Sverige. Det startet i Østfold, men de må nå sies å være etablert i hele grensestrøket helt opp til Elverum.

Villsvinkjøtt sies å være en delikatesse og noen har sett på villsvin som en ny jaktbar art i ulvesona, men dyret er erklært uønsket av norske myndigheter.

Truer matproduksjonen

Skadepotensialet mot jordbruket er stort. Svinepesten som villsvinene kan ha med seg er en trussel overfor hele norsk griseproduksjon.

I Danmark er problemet så omfattende at de bygger gjerder for å hindre at villsvin tar seg over grensa. Svinepest er nå påvist i Tyskland og dette har medført at Kina stopper all import av tysk svinekjøtt.

 

Gris - Foto Peggy choucair -Pixabay.jpg
Husdyrene våre tåler ikke svinepesten som villsvinene kan bringe med seg. Foto: Peggy Choucair – Pixabay

Norske svineprodusenter har gjennom systematisk arbeid de siste ti årene bygget opp et svinehold som er fri for en rekke smittsomme sykdommer. Dette kan nå være truet av villsvin. Norsvin har derfor en nullvisjon når det gjelder villsvin i Norge – mer spesifisert: ingen ynglende suggegrupper i Norge og streifdyr bør tas ut gjennom organisert jakt. Norsvin mener Regjeringen må innføre en nullvisjon.
Les mer om dette på Norsvin sine nettsider.

Åker - gress - Pixabay.jpg
Også for produksjon av grønnsaker er villsvin en utfordring. En villsvinflokk kan endevende og spise opp en åker i løpet av ei natt. Foto: Pixabay

Fare for skogsfugl?

Villsvin er altetende og leter etter mat overalt. Skogsfugl legger egg på bakken, og er derfor en art som kan få store utfordringer med villsvinet.

Noen håper at ulven vil ta villsvinene, men forskning tyder på at ulven i stor grad er en spesialist som jakter på det den er innlært til å jakte på. Om de vil skifte byttedyr til villsvin, gjenstår å se.

Formering

Så skal man være klar over formeringsgraden er stor hos villsvin. For å klare å holde bestanden må det trolig tas ut 2/3 av bestanden hvert år. Sammenligner vi med elg, tas det ut 1/3.

Grunneierne må sitte i førersetet

Glommen Mjøsen Skog SA jobber sammen med Norges Bondelag, NORSKOG og Utmarksforvaltningen AS i et prosjekt med fokus på grunneierstyrt forvaltning av villsvin.

Villsvin 2 Foto Andreas Lischka -Pixabay.jpg
Et fullvoksent villsvin kan veie opp mot 200 kilo. Foto: Pixabay

Prosjektet vi deltar i har som mål å holde bestanden nede samtidig som grunneier beholder kontrollen over jakta. Villsvin kan jaktes hele året og kravene om «fri avskyting» har vært mange.

Færrest mulig, på minst mulig område

Glommen Mjøsen Skogs engasjement i prosjektet er tuftet på et prinsipielt syn om at jakt er grunneiers rettighet. Kravene om «fri avskyting» kunne en periode tyde på at enkelte ikke hadde tenkt gjennom det prinsipielle og at enhver skulle kunne gå ut og skyte villsvin.

Det er ikke aktuell politikk, men det illustrerer at vi må være aktive i å bidra til at myndighetenes mål om å begrense stammens utbredelse nås.

Målet er at «villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin spredt ut over et minst mulig område».  Solidaritet med jordbruket og de utfordringene de vil oppleve med villsvin er også sentralt i vårt engasjement.

Skogsfugl - Foto M Maggs - Pixabay.jpg
Skogsfugl legger egg på bakken, og er derfor en art som kan få store utfordringer med villsvinet. Foto: M. Maggs – Pixabay

Villsvin i Gudbrandsdalen og på Toten?

Villsvinet sprer seg nå raskt. Som et eksempel kan vi ta området fra Kongsvinger til Elverum. I Kongsvinger har det vært en etablert stamme i noen år, men nord for Kongsvinger synes det nærmest som om populasjonen på svært kort tid har utviklet seg fra å være spredte dyr til å bli flere etablerte flokker nordover mot Elverum.

Er dette illustrerende for dyrets etablerings- og spredningsevne, kan vi frykte at villsvin vil være til stede over store deler av Innlandet og gamle Østfold innen ganske få år.

Vi søker nå om at området opp til Elverum skal bli med i prosjektet når fase 2 av prosjektet skal finansieres.

Kunstig lys, feller og jakt

Prosjektgruppa har avdekket behov for og bedt om endringer i viltloven. Noen endringer er allerede tatt inn. Det er fra 1. april 2020 vedtatt at «Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på villsvin og at Kunstig lys kan benyttes ved ettersøk av påskutt villsvin.

Ved ettersøk skal bruk av kunstig lys varsles» Blant forslagene som nå er ute på høring er bruk av lysforsterkende siktemidler for å jakte villsvin. 

Hodelykt - Foto Pixabay.jpg
Villsvin er et nattdyr. Kunstig lys kan benyttes ved ettersøk av påskutt villsvin. Foto: Pixabay

Villsvinfeller er i dag forbudt, men skal nå prøves ut flere steder i gamle Østfold og Akershus.

Prosjektet jobber også med å utvikle og formalisere organisasjonsmodeller for grunneiersamarbeid. Vi får nå inn erfaringer fra fem elgvald som er utvidet til å gjelde som villsvinvald, og oppfordrer flere elgvald om å kontakte prosjektet for å få til et effektivt grunneiersamarbeid om villsvinjakt.

Vil du vite mer?

Hjemmesiden www.villsvinprosjektet.no gir mye nyttig informasjon. Det er også opprettet en Facebook-gruppe som heter Villsvinprosjektet.