Hopp til innhold

Skogen er svært viktig i klimakampen og for grønn verdiskaping. For 2023 er klimatiltakene i skog videreført på samme nivå som for foregående år. Tiltakene som i første rekke berører skogeiere er i hovedsak tilskudd til tettere skogplanting, suppleringsplanting og gjødsling av skog.

Som mange kjenner til ble det ingen skoggjødsling i 2022 på grunn av mangel på gjødsel. Krigsutbruddet i Ukraina i fjor gjorde at gjødsel ble prioritert til matvareproduksjon.

– Nå er tilgangen på gjødsel bedret, og i 2023 kan vi igjen tilby skoggjødsling med helikopter med en tilskuddssats på inntil 50%, forteller fagsjef skogskjøtsel Sverre Holm.

Her er tilskuddssatsene for 2023

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 40 %

Landbruksdirektoratet viser til at tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang (25. november).

Søknadsomganger og -frister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november
  • Suppleringsplanting: 1. september og 25. november

For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd.

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.