Hopp til innhold

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i gang med høring av to saker, begge med høringsfrist 8. mai 2023:

 • Ny 420 kV kraftledning fra Lillehammer til Gran. Anlegget omfatter også to nye transformatorstasjoner i Lillehammer og Gran. Kommunene Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten og Gran er berørt.
  Ledningen vil gå fra meldt ny transformatorstasjon enten på Hovemoen eller Finnsvea i Lillehammer til meldt ny stasjon på Gullerud i Gran.
  Statnett SF har i sin melding foreslått flere alternative traseer. Ny kraftledning vil bli ca. 120 km lang avhengig av traséalternativ.
 • Ny Skyberg transformatorstasjon ved Mustadmarka i Gjøvik kommune.
  Det søkes også om omlegging av ca. 1,3 km av den eksisterende 300 kV kraftledningen Fåberg–Røykås for tilknytning i den nye stasjonen.
  I tillegg er det omsøkt permanent veg fra Brennhaugvegen til ny stasjon og midlertidige hjelpeanlegg.

Som tillitsvalgt for lokale skogeiere er Lars Ligaarden opptatt av at berørte grunneiere kjenner sin besøkelsestid og engasjerer seg i prosessen.

– Traseen blir 40 meter bred, og størsteparten vil gå gjennom skog. Dette er trolig det største arealinngrepet i skog på flere tiår her i området, sier Ligaarden.

Delta på folkemøte!

Nå blir det folkemøter i regi av NVE:

 1. april kl 19: Gjøvik rådhus, Kauffeldts plass 1, Gjøvik
 2. april kl 19: Clarion Collection hotel Hammer, Storgata 108, Lillehammer
 3. april kl 20: Lygnasæter hotell, Lygnavegen 20, Jaren

– Det er viktig å sette seg inn i saken, delta på møter og sende inn høringsuttalelser.  Etter høringen blir det bestemt hvilke utredninger som skal gjennomføres før konsesjonssøknaden blir laget. Vi må bidra til en så riktig og god behandling av denne saken som mulig, sier Ligaarden.

Han regner med at en av de foreslåtte traseene blir valgt.

– Vi kan spille inn vår mening både om de praktiske sidene og hva vi ønsker at skal bli belyst gjennom prosessen, sier Ligaarden.

Utsatt for vær og vind

Det er særlig en ting som bekymrer han som skogeier og som leder for Gjøvik-Toten Skogeierområde:

– Det er den risikoen som oppstår når så lange hogstflater blir eksponert for vær og vind. Vi har de senere årene sett konsekvensene av et våtere og villere vær. Hogstkanter er veldig utsatt for vindfall og tørke. Vi kan få betydelige utfordringer i mange år etter at traseen er etablert, og da er kompensasjonsordninger helt avgjørende, sier Ligaarden.

Han varsler et stort engasjement rundt saken.

– En sak som denne synliggjør betydningen av at skogeiere er organisert og kan opptre kraftfullt som ei gruppe gjennom samvirket. Det er viktig at vi engasjerer oss på en konstruktiv måte, både som del av samvirkeforetaket og som enkeltpersoner, sier Ligaarden.

Følger med på saken

Fagsjef Anne Mæhlum i avdeling for plan- og konsulenttjenester i Glommen Mjøsen Skog følger med på saken.

– Vi anbefaler grunneierne å møte opp på informasjonsmøtene, holde seg oppdatert i prosessen, og stå samlet når det går inn i prosjekterings- og ekspropriasjonsfasen. Vi vil ikke ta stilling til linjevalg, siden andelseiere hos oss blir berørt uansett alternativ. Men det er naturlig for oss å bistå grunneierne samlet i forbindelse med avtaler og kompensasjonsordninger senere i prosessen, sier Mæhlum.

Informasjon om saken er tilgjengelig på NVEs nettsider.