Hopp til innhold

Lukkede hogstformer har vært en del av skogbrukets verktøykasse helt siden bestandsskogbruket ble innført. Der foryngelsesforholdene er gunstige og man kan forvente tilstrekkelig stabilitet i bestandet, er dette mange steder en gunstig hogstform.

Men i høykostlandet Norge, der alle arbeidsoperasjonene må være helmekaniserte, og med de stadig mer utfordrende vær- og klimaforholdene vi har, har omfanget av lukkede hogster blitt for lavt.

Dette er årsaken til at det nå er lagt inn en ambisjon om en økning av omfanget av lukkede hogstformer i forslaget til ny PEFC skogstandard.

Glommen Mjøsen er allerede godt i gang med kompetanseoppbygging for å skaffe oss den beste og mest oppdaterte kunnskapen omkring lukkede hogster og vi skal fremover spisse vår tilnærming til temaet for å øke frekvensen.

Men samtidig må det utvises litt realisme. Det  fullstendig å legge om til et flatehogstfritt skogbruk, vil føre til en ekstrem omstillingsperiode med lang overholdelse av gammel barskog med høy risiko for skader og med et langvarig fall i tilveksten.

En økt frekvens av lukket hogst, må derfor konsentreres om de voksestedene som passer til det og, ikke minst, fases inn over lang tid. Etter 70 år med konvertering til bestandsskogbruk, vil innfasingen av en andel lukket hogst ta veldig lang tid.

Professor Andreas Brunner tar opp nettopp dette i et debattinnlegg i Nationen 26. juni. Han beskriver en konverteringsperiode på 30 – 80 år. Dette er et innspill som er verdt å merke seg.

Selv om vi nå øker oppmerksomheten på lukket hogst og øker frekvensen vesentlig, vil det være veldig få tilfeller der man kan gå rett inn i å gjennomføre en lukket hogst i dagens skogtilstand.

Det innebærer at det er i det kommende omløpet man må planlegge for og tilrettelegge for lukket hogst. Og dette må gjøres på en måte som ikke reduserer tilveksten uakseptabelt mye.

En satsing på lukket hogst blir en langsom og kunnskapsbasert prosess for å få omfanget opp på et visst nivå. Og noen dominerende hogstform i Norge vil det nok aldri bli. Men vi skal levere på dette, og frekvensen skal opp.

Vi lever i en tabloid verden der opinionen ønsker seg enkle og raske løsninger på kompliserte og langsiktige fenomener. Lukket hogst er ikke noen quick fix for det norske skogbruket.

Vi håper personer som står for «forby flatehogst»-linjen merker seg professor Brunners innspill. Resultatene av en «rask» omstilling til lukket hogst vil ta så lang tid at ingen av de som deltar i debatten i dag, vil være i live når vi er i mål.

Brunners innlegg leser du her: https://www.nationen.no/motkultur/debatt/omstillingen-til-lukkede-hogstformer-kommer-til-a-ta-tid-lang-tid/