Hopp til innhold
Portrett av André Bråtesveen ved en grønn Glommen Mjøsen Skog-bil.
Skogbruksleder André Bråtesveen i Glommen Mjøsen Skog sier folk fortsatt kan bruke skogen, men ber alle om å holde trygg avstand til skogsmaskinene. Foto: Hans Haug

Glommen Mjøsen Skog utfører skogsdriften på oppdrag fra grunneierne Børstad gård og Hamar kommune.

Skogsdriften vil foregå nord og øst for Klukhagan barnehage og i skogen rett nord for Olav Trygvasons gate. Arbeidet pågår hverdager til siste halvdel av februar.

Kart over Klukhagan med markerte områder.
Rødt omriss: Områder med lukket hogst. Rosa markering: Områder som hogges helt ned og plantes etterpå.

Lukket hogst

Klukhagan er et populært friluftsområde og dette er det lagt vekt på i valg av hogstform. Derfor blir det få åpne hogstflater på det 130 mål store området det skal hogges i. På over 100 mål blir det såkalt lukket hogst, der ikke alle trærne hogges.

En vesentlig hensikt med dette er å bevare en del av det eksisterende skogbildet. I viktige friluftslivsområder skal det legges spesiell vekt på å utnytte mulighetene for bruk av lukket hogst, ifølge ny Norsk PEFC Skogstandard.

– På arealene med lukket hogst lar vi mange av de største trærne stå, men hogger dårlige trær som står i fare for å blåse over ende, og rydder plass til at nye trær skal få vokse opp. Vi har et større omfang av lukket hogst her nettopp av hensyn til at dette er et så sentralt turområde i byen, sier regionsjef i region Mjøsa i Glommen Mjøsen Skog, Jan Gaute Lie.

Hogsten gjennomføres på vinteren, slik at det blir mest mulig skånsomt for skogbunnen.

Deler av Klukhagan eies av Signe Louise Berthelsen og Hans Olav Wedvik på Børstad gård. De er opptatt av å ta hensyn til at denne skogen er et mye brukt turområde.

– Vi legger nå til rette for at vi kan forvalte skogen ved en større grad av lukket hogst og mindre flatehogst i framtida, sier Hans Olav Wedvik.

Planter ny skog med eik

De få åpne hogstflatene vil bli plantet med gran- og furutrær. I tillegg vil vi plante et eget felt med eiketrær i Hamar kommunes del av skogen.

– I det området er det en stor andel av grantrærne som har råte, noe som medfører at trærne har dårlig sunnhet og lett kan blåse over ende. Derfor vil vi prøve noe annet. Selv om det ikke er vanlig å plante eik i våre områder, tror vi lokalklimaet her passer bra og at det kan bli en fin variasjon i skogen, sier skogforvalter for Hamar kommune, Bent Roger Hegg.

Portrett av André Bråtesveen i granskog.
Skogbruksleder André Bråtesveen merker stier skogsmaskinene skal ta hensyn til under hogsten. Foto: Hans Haug

Hold avstand

Det vil være mulig å bruke turområdet mens skogsdriften pågår, men skogbruksleder André Bråtesveen ber folk være oppmerksomme på skogsmaskiner og tømmertransport. Sikkerhetsavstand til skogsmaskinen er 90 meter.

– Folk kan fortsatt ferdes i skogen, men hold trygg avstand til skogsmaskinene og gi deg til kjenne, sier Bråtesveen.

Tømmeret blir stablet i tømmerlunner som kan være rasfarlige og ikke må klatres på.

Barnehage, skoler og beboere i nærheten blir informert i forkant av hogsten.

– Det blir ikke kjørt tømmertransport langs Olav Trygvasons gate på morgen og tidlig ettermiddag når mange barn er på vei til eller fra skolen, sier Bråtesveen.

Sikkerhetstiltak

  • Tømmerbiler kjører ikke i Olav Trygvasons gate på morgenen kl. 07.00–09.30 og på ettermiddagen kl. 14.00–17.00.
  • Tydelig merking av veien om at tømmertransport foregår.
  • Ingen parkering langs Olav Trygvasons gate.
  • Tydelig merking om skogsdrift ved turstier i området.

Oppsamlingsplassene for tømmer blir ved den gamle avfallsplassen ved Stavsberg og ved Olav Trygvasons gate. Det blir ikke parkeringsmuligheter langs veien mens skogsdriften pågår.

Stier ryddes etterpå

Skogsdriften vil foregå så skånsomt som mulig. For å forebygge sporskader kan det bli lagt tømmer og bar i stier. Dette blir fjernet igjen når arbeidet er ferdig, men noe småkvist kan bli liggende.

Glommen Mjøsen Skog er miljøsertifisert gjennom PEFC Norsk Skogstandard og følger strenge regler for å forvalte skogen på en bærekraftig måte.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med skogbruksleder André Bråtesveen.

André Bråtesveen

Skogbruksleder Løten, Vang og Hamar