Hopp til innhold

På grunn av covid-19 er det ikke aktuelt å samle større folkemengder. Isteden oppfordrer Naturbruksalliansen alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier.

Slik gjennomføres aksjonen:

 • Tenn bål den 19. januar kl. 18.00 og samle kun det antall personer som ut fra smittevernhensyn er forsvarlig
 • Ta bildet av bålet
 • Del bildet på Instagram med emneknagg #bålaksjon2021
 • Del bildet på Facebook
 • Knytt ett eller flere av følgende budskap til bildet:
  1. Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme
  2. Reduser ulvetrykket i ulvesona
  3. Følg opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv

I tillegg vil Naturbruksalliansen tenne bål med inviterte gjester på utvalgte steder i landet. Vi deler bilder også fra disse bålene.

Takk for at du er med på markeringen!

Med hilsen Naturbruksalliansen

 

Naturbruksalliansens uttalelse:
Bålaksjon mot lisensjakt ulv innenfor ulvesona 2021 Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

Nok en gang har Klima – og miljødepartementet gått imot Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen. Nok en gang gis ikke rovviltnemndene det spillerommet de er tiltenkt i henhold til Stortingets intensjon. Nok en gang trumfes flertallsstyrets vilje. Vi er lei.
Naturbruksalliansen vil minne om at ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen.

Naturbruksalliansen understreker at det må tas grep som bringer oss ned på vedtatt bestandsmål. Ved vurdering av uttak av rovvilt skal det i henhold til Naturmangfoldloves § 18c, legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd.

Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021 burde derfor være å redusere ulvebestanden slik at den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål, for på denne måten å dempe konfliktnivået og redusere belastningen i ulvesona. Rovviltnemndenes vedtak om å ta ut 5 flokker innebærer en aktiv forvaltning og følger opp Stortingets vedtak. Etter KLDs vedtak tas kun 2 flokker ut.

Med brennende støtte til rovviltnemndene – reduser ulvetrykket i ulvesona.

Kontaktpersoner for Naturbruksalliansen:
Elin Kollerud, sekretær: elin@ufas.no, mob 92 04 72 34
Erling Aas-Eng, leder: erling@radhusetvingelen.no, mob. 40 23 28 37

 

FAKTA:
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.