Hopp til innhold

På et Teams-møte initiert av Viken Skog sammen med Glommen Mjøsen Skog, Norwegian Wood Cluster og Trebruk AS fikk den politiske og administrative ledelsen i Viken fylkeskommune høre hva skog- og trenæringen kan bidra med for at fylkeskommunen kan nå sine ambisiøse klimamål.

Tonje Brenna_Viken fk_Foto Morten Brakestad.jpg

HØYE KLIMAMÅL: Fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune leder et fylke med høye klimamål. Hun ønsker å jobbe tett med skog- og trenæringen. Foto: Morten Brakestad

Fylkesrådsleder Tonje Brenna ledet møtet, og hadde også med seg sentrale personer som Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø, og Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.

­­– Skal lede an i det grønne skiftet

Bruk av bærekraftige materialer, mer oppmerksomhet rundt sirkulære investeringer og binding av CO₂ er avgjørende for å lykkes med fylkeskommunens strategi for å redusere klimagassutslippene, mener Tonje Brenna.

– Viken fylke skal lede an i det grønne skiftet og være en nyskapende, mangfoldig og internasjonalt konkurransedyktig næringsregion. Skognæringen og treindustrien er avgjørende biter i det store puslespillet som må utgjøre det grønne skiftet. Viken har ambisiøse klimamål, og vi er stolte av å jobbe tett med næringen. Viken fylkeskommune utarbeider nå en egen landbruksstrategi, og skognæringen og treindustrien vil bli viktige aktører for å nå målene og gjennomføre tiltakene i denne strategien. Møtet vi hadde med næringen var en god start på dialogen, og vi gleder oss til å samarbeide videre, oppsummerer Brenna.

Vil bidra til å nå klimamålene

– Hele skognæringen er opptatt av økt bruk av tre i bygg. Økt trebruk kan bidra til at Norge når klimamålene Stortinget har satt frem mot 2030. Vi ønsker at kommunene og fylkene skal følge dette opp ved at de setter krav til materialvalg når de er byggherre, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog og Berit Sanness, prosjektleder for skog, tre og klima i Glommen Mjøsen Skog.

Bakgrunnen for møtet med fylkeskommunen var også å følge opp fellesinnspillet de to skogeiersamvirkene ga til fylkeskommunens arbeid med den regionale planstrategien i fjor høst.

– Det var et nyttig møte der vi fikk fulgt opp våre innspill til planstrategien og formidle våre tanker om hvordan skog- og treindustrien kan bidra til at fylket når sine klimamål. Sektoren har også stor betydning for verdiskaping basert på fornybare ressurser. Fylkeskommunen er naturligvis opptatt av skogbruket drives på en bærekraftig måte. Det kunne vi forsikre dem om at vi og skogeierne også er. Vi inviterte både fylkespolitikerne og fylkesdirektørene til skogs når forholdene ligger bedre til rette for det. De sa at de gjerne blir med ut for å se på arbeidet som gjøres der, forteller Olav Bjella.

Tre bidrar fra dag én

Den regionale planstrategien, som ble vedtatt av fylkestinget like før jul i fjor, viser hvilken retning Viken fylke skal utvikles i mot 2030.

– Strategiens mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent fra referanseåret 2016 er ambisiøse. Hvis fylkeskommunen skal få til dette, må materialvalg på bordet når nye byggeprosjekter skal planlegges og bygges. Tre er et bærekraftig og klimavennlig materiale. Vi mener denne fornybare ressursen er det opplagte valget av byggemateriale, også i store bygg som skoler og idrettsanlegg, sier Berit Sanness, som i møtet også representerte Norwegian Wood Cluster.

I planstrategien understreker Viken fylkeskommune at det er et mål å ta i bruk nye og bærekraftige løsninger med lave karbonfotavtrykk i bygg.

– Vi ønsker at staten, kommunene og fylkeskommunene skal være tydelige offentlige byggherrer. Riktig materialvalg gir umiddelbar klimaeffekt. Tre bidrar til å redusere klimagassutslippene med det samme bygget står ferdig. Til sammenligning tar det mange år før samme effekt er oppnådd med energieffektivisering, fastslår Bjørn Lier, daglig leder i Trebruk.

Berit, Olav og Bjørn.jpg

OPPTATT AV TREBRUK: Berit Sanness i Glommen Mjøsen Skog, Olav Bjella i Viken Skog og Bjørn Lier i Trebruk AS vil at det bygges flere bærekraftige bygninger med tre som bærende konstruksjon. Foto: Gina Aakre / Viken Skog / JS Media Tools AS

Ønsker mer massivtre

Det er mange gode eksempler på bruk av tre i nye, offentlige byggeprosjekter. Blant disse er studentboliger i Ås og Moholt i Trondheim. Begge steder er det brukt massivtre. Flesberg skole, som sto ferdig på Lampeland i Numedal i 2019, er et annet eksempel. Blant private initiativer trekkes ofte det 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddal frem som et innovativt bevis på det enorme potensialet i massivtre.

– Økt bruk av tre som bærekonstruksjon gir ikke bare klimaeffekt, men det er et stort potensial for verdiskapingen her til lands. Trebruk har laget statistikk og prognoser for massivtre siden 2015. Hittil har volumet av massivtre montert i Norge fulgt den mest optimistiske utviklingsbanen. Massivtreprodusenten Splitkon på Åmot i Modum kommune åpnet i 2019. Det er rom for flere slike etableringer. Det jobbes blant annet med en lignende fabrikk i Østfold, forteller Bjørn Lier.

I møtet fikk Viken fylkeskommunen ros for å ha støttet utvikling av en karbonkalkulator for bygg på kommunenivå. Denne karbonkalkulatoren er et verktøy som beregner og synliggjør klimagassutslipp fra byggverk for et større område. I regi av Norwegian Wood Cluster jobbes det for tiden med en tilsvarende kalkulator for enkeltbygg, foreløpig for kontorbygg.

– Begge disse kalkulatorene kan gi en bevisstgjøring på fordelene med bruk av tre i bygg. Det er ikke bare de som tar beslutningene i kommunene som bør bli bevisst på dette. Tre bør vurderes som det sentrale byggematerialet i alle fremtidige byggeprosjekter, for klimaets, bærekraftens og inneklimaets skyld, sier Berit Sanness.

Opptatt av økt trebruk

Gjennom Norwegian Wood Cluster (NWC) samarbeider Viken Skog med Glommen Mjøsen Skog om å øke kunnskapen og bevisstheten om tre som et bærekraftig og klimavennlig byggemateriale. I tillegg har Viken Skog lenge vært største eier i Trebruk AS, et selskap som arbeider for konkrete prosjekter bygget i tre. Trebruk og NWC er engasjert i og støtter hverandres arbeid.