Hopp til innhold

I følge SSB  ble det overdratt 9 000 landbrukseiendommer, av disse ble 2 850 ble omsatt på det åpne markedet. Den største omsetningsøkningen i antall eiendommer kom i kategorien gave, det vil stort sett si familieoverdragelser. I alt ble 4 850 eiendommer omsatt som gave eller som et skifte- eller uskifteoppgjør. Gaveoverdragelser økte med 16 prosent fra 2019 til 2020.

Jo mer sentralt, jo mer populært 

De mest ettertraktede eiendommene ligger i nærheten by eller tettstad. Jo mer sentralt, jo mer populært og høyere pris. Gjennomsnittlig kjøpesum for en landbrukseiendom varierer mye fra landsdel til landsdel og fra sentrale områder til mer usentrale strøk. I snitt var prisen for en landbrukseiendom i fritt salg 6,2 millioner kroner i Viken og Oslo, mens snittet i Troms og Finnmark var 1,5 millioner kroner.

Størst prisøkning for eiendommer til fritidsformål

Av de omsatte eiendommene i 2020 oppgav kjøperne at bortimot 60 prosent skulle brukes til landbruksformål, 26 prosent hadde bolig som formål, mens 11 prosent skulle bruke eiendommen til fritidsformål. Gjennomsnittlig kjøpesum for eiendommene som skulle nyttes til fritidsformål, økte med 40 prosent fra 2019 til 2020. For landbrukseiendommer til landbruksformål økte gjennomsnittsprisen med 14 prosent fra 2019.

Kvinner overtok 36 prosent av eiendommene

Mennene er fortsatt i klart flertall av dem som kjøper landbrukseiendom i det frie markedet. For disse eiendommene utgjorde kvinnelige kjøpere 22 prosent. For familieoverdragelser med et gaveelement, utgjorde kvinnene 32 prosent av kjøperne. Kvinnene var derimot i flertall som nye eiere ved skifte- og uskifteoppgjør.

Mer om statistikken på ssb.no