Hopp til innhold

Les hele årsrapporten her

Årsresultatet i konsernet Glommen Mjøsen Skog, inkludert Moelven Industrier ASA og Glommen Skog AS, viser et overskudd før skatt på 672 millioner kroner i fjor. Totalomsetningen ble 13,261 milliarder kroner. 

Økning i driftsresultatet

Konsernets morselskap Glommen Mjøsen Skog SA, hadde i 2020 en omsetning på 1,985 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 20 millioner kroner. Finansresultatet ble 48 millioner kroner, primært drevet av utbytte fra Moelven Industrier ASA.

– Verken vi eller noen andre visste våren 2020 hvordan dette året ville ende. Det er derfor med tilfredshet vi konstaterer at resultatene totalt sett ble gode, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog. 

Heidi i tekst.jpgStyreleder Heidi Hemstad. Foto Silje Ludvigsen

Moelven Industrier med sterkt 2020

Glommen Mjøsen Skog eier nær 67 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA. Moelven står operasjonelt og finansielt godt rustet og har klart seg meget godt gjennom dette krevende året.

– Glommen Mjøsen Skog er svært tilfreds med driften og resultatene i Moelven Industrier, og vil berømme selskapet for den innsats som er nedlagt i 2020, sier Hemstad.

Foreslår etterbetaling til andelseierne

Glommen Mjøsen Skog SA er eid av nesten 7100 skogeiere. Avkastningen på andelskapitalen og tilleggskapitalen foreslås til 3,56 %, som er det maksimale som er mulig å gi i henhold til samvirkeloven. 

Styret innstiller også overfor årsmøtet om etterbetaling for samhandel i 2020 og 2019. Dette vil si at etterbetalingsfondet som ble avsatt på årsmøte i fjor nå foreslås utbetalt. 

– Vi skaper verdier for våre andelseiere. Det er gledelig at styret foreslår for årsmøtet i april at andelskapital og tilleggskapital forrentes med samvirkelovens maksimale sats og at etterbetalingsfondet avsatt i 2019 utbetales sammen med etterbetaling for 2020. Forutsatt vedtak i årsmøtet kan andelseiere som har omsatt tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog i disse to årene se fram til en etterbetaling på kr 13,50 pr kubikkmeter, sier adm.dir. Gudmund Nordtun.  

3,37 millioner kubikkmeter tømmer

Hovedforretningsområdet til Glommen Mjøsen Skog SA er omsetning av tømmer. Sammen med datterselskapet Glommen Skog AS omsatte Glommen Mjøsen Skog SA totalt 3,37 millioner kubikkmeter (m3) tømmer i 2020, mot 3,44 millioner m3 i 2019. 

– 2020 ble et svært spesielt år på mange måter. Skogbruket har knapt noen gang opplevd så store skifter i markedet på så kort tid, og det har vært krevende å etterkomme markedets behov gjennom året, sier Nordtun.

– Coronarestriksjonene førte til enorm aktivitet innenfor byggevare og en betydelig etterspørsel etter sagtømmer, med dertil økende sagtømmerpriser i fjerde kvartal, sier markedssjef Håkon Bakken.

– Det er usikkert hvordan Covid-19 vil påvirke verdensøkonomien framover, men generelt kan vi si at interessen for bærekraftige materialer i bygg øker for hvert år. Denne trenden gir oss trygghet for etterspørsel og prisnivå på sagtømmer, sier Bakken.

Flere skogeiere plantet skog selv

Samtidig som det hogges skog er det et viktig oppdrag for skogeierne å få opp igjen ny skog. I fjor ble det plantet 14,7 millioner skogplanter i Glommen Mjøsen Skogs område, som strekker seg fra helt nord i Innlandet til Halden i sør. Det er ny rekord i antall planter totalt sett for området.

– Trass i usikre tider, har det vært stor aktivitet på skogkulturfronten i 2020. Rett etter nedstengingen av Norge gikk Glommen Mjøsen Skog aktivt inn for at dette var mulighetenes år for skogkultur. Skogeierne, sammen med skogbrukslederne, tok utfordringen og sørget for høy aktivitet, sier skogsjef Jan Gaute Lie.

– Flere skogeiere valgte selv å ta turen til skogs for å plante i fjor enn året før. Årsaken til dette er trolig noe sammensatt, det ekstraordinære tilskuddet til plantearbeidet er nok en viktig faktor, men også at dette kunne prioriteres i en annerledes hverdag, sier Lie.

Rekord i skogtaksering

– Pågående takstprosjekter utgjør et areal på 4,7 millioner dekar. Det er ny rekord i Glommen Mjøsen Skog, sier sier avdelngsleder for Areal og Ressurser Geir Korsvold.

– Det er også jevnt tilsig av nye abonnenter til skogforvaltningsverktøyet ALLMA, med nå over 2800 abonnenter som besitter 8,6 millioner dekar produktiv skog, sier han.

Betydelig næringspolitisk aktør

Med størrelsen kommer ansvar, og Glommen Mjøsen Skog er blitt en betydelig næringspolitisk aktør.

– Ingen bør forundres over at måten skogen forvaltes på følges med stor interesse fra mange grupper. Det er derfor et vanskelig landskap vi både skal drive vår virksomhet i og posisjonere oss i, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

 I saker som berører vår region spesielt, har Glommen Mjøsen Skog et utvidet oppfølgingsansvar. Det gjelder for eksempel vei, jernbane og rovviltforvaltning, sier han.

– Glommen Mjøsen Skog har uttalt seg i en rekke saker der vårt mål er at klima- og energiplaner må bidra til økt skogproduksjon og økt trebruk. I 2020 har vi gitt innspill om dette til planstrategier, planprogram og utkast til klimaplaner i en rekke kommuner, sier Gundersen.

I tet på synlighet

Statistikken over redaksjonelle oppslag der Glommen Mjøsen Skog er omtalt i media viser at vi har hatt flest oppslag av alle andelslag i Norge i året som gikk.

– Vi er også på topp i synlighetsscoren blant virksomhetene vi sammenlignes med. 97 prosent av den norske befolkning driver ikke med skogbruk, storsamfunnet er derfor en viktig målgruppe i vår kommunikasjon, sier kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen

– Ved å henvende oss til allmennheten, håper vi på å øke bevisstheten om at vår næring er en viktig del av grønn verdiskaping. Det vil også bidra til å gi oss den nødvendige tilliten til å kunne drive skogbruk i framtiden, sier hun.

Digitale møter ble løsningen

De fleste arrangementer rettet mot andelseierne ble digitalisert som følge av koronasituasjonen.

– Digitale møter kan ikke fullt ut erstatte fysiske møter. Samtidig registrerer vi at kvaliteten på denne typen møter stadig blir bedre. Både vi som møtearrangør og deltagerne har løftet kompetansenivået og delaktigheten i digitale møter, sier organisasjonssjef Per Skaare

Takk

– Utviklingen vi har hatt det siste året gjør at vi er godt rustet også for framtidige utfordringer. Jeg takker alle som har bidratt til dette, og spesielt de ansatte som har tatt utfordringene på strak arm i en krevende tid, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.