Hopp til innhold

Skogkultursesongen synes å bli lengre for hvert år som går. I fjor pågikk ungskogpleie i enkelte geografier helt fram til jul, og vi startet opp igjen i Østfold medio januar i år. I disse dager står plantesesongen for døra – vi skal gjennom årets sesong plante 17 millioner planter.

Skogeierne ønsker større planter

Vi har en spennende utvikling i planteproduktene:

Vi merker økt etterspørsel etter større planter og planter med annen beskyttelse mot gnag fra snutebille enn et kjemisk plantevernmiddel. En lengre og varmere vekstsesong medfører at plantene, men også konkurrerende vegetasjon, vokser bedre. For å gi plantene et ekstra forsprang i starten, helst i tillegg til markberedning, er det mange skogeiere som velger større planter enn tidligere. Særlig gjelder det på de gode bonitetene. Dette er også i henhold til våre anbefalinger i EDEL-strategien. Å investere i litt større og dyrere planter er et godt alternativ, når det medfører at man kan unngå suppleringsplanting og får kortere omløpstid.

Miljøvennlig beskyttelse mot snutebiller

For fire år siden signaliserte vi at fra våren 2023 ønsket vi primært å kjøpe planter som er mekanisk beskyttet mot snutebiller. Vi ønsket å være tydelige overfor planteprodusentene på hvilken utvikling vi ønsket for plantebeskyttelse og presenterte et ønsker om en utfasing av kjemisk beskyttelse mot gransnutebille. Kjemisk beskyttelse er i praksis en form for plantevernmiddel som sprøytes på plantene. Mekanisk beskyttelse er en behandling hvor plantene påføres en type giftfritt belegg. Dette kan for eksempel være Conniflex eller Woodcoat.

conniflex-plantor_foto Svenska Skogsplantor.jpg

Conniflex er finkornet sand og lim som påføres plantene for å beskytte dem mot gransnutebillen. Foto: Svenska Skogsplantor

De viktigste årsakene for vårt standpunkt til plantebeskyttelse er:

  1. Hensynet til plantørene og de ansatte i planteskolene. En skogsarbeider håndterer mange tusen skogplanter i løpet av en sesong og overgang til mekanisk beskyttede planter er derfor et godt HMS tiltak.
  2. Vi ønsker generelt å bidra til minst mulig spredning av kjemiske plantevernmidler i skogen. Da er overgang til mekanisk beskyttelse det eneste alternativet.
  3. Mekanisk beskyttelse holder høyere kvalitet enn de kjemiske preparatene som er tilgjengelig i dag. Normalt gir mekanisk beskyttelse virkning i to vekstsesonger, mens kjemisk beskyttelse har veldig varierende varighet, men uansett maksimalt kun en vekstsesong.

Parallelt med innfasing av mekanisk beskyttede planter har vi også et ønske om overgang til dyrking av skogplanter i åpne brett, eller slissebrett. Fram til nylig har omtrent all produksjon av skogplanter i Norge forgått i lukkede plantebrett, kjent som M95 eller M60. Vi mener dyrking i åpne brett er med på å gi plantene en bedre rotutvikling som igjen medfører større og mer robuste planter, de første årene etter planting. Dermed er plantene bedre rustet for å tåle belastningen med snutebiller og konkurrerende vegetasjon.

Skogplanter.jpgPappemballasje ivaretar plantekvaliteten

Vi har også et ønske om å få plantene levert i pappeske, i stedet for trekasser, som har vært vanlig i mange år. Våre planteprodusenter er derfor i gang med å legge om til slik emballering. Bakgrunnen for ønsket er at pappeskene gir en vesentlig bedre beskyttelse av plantene mot mekanisk skade under transport og lagring. Planter i pappeske holder bedre på fuktigheten i pluggen, og vi har bedre kontroll med lagring og opptining av plantene. Pluggen som produseres i åpne brett er mer porøs enn i lukkede brett, og emballering i pappeske fungerer derfor bedre for slike planter. Ulempen er at denne emballeringen medfører økt behov for lagerplass og mindre effektiv transport i felt. Vår oppfatning er at det er ulemper vi må akseptere, plantekvaliteten er det vesentligste.

Utviklingsarbeidet påvirker også prisbildet. Prisene for skogkultur følger generelt kostnadsøkningene vi opplever i samfunnet for øvrig. Prisene på skogplanter øker noe mer, siden utviklingsfasen for nye produkter er så vidt kapitalkrevende. 

Vi ser fram til perioden som ligger foran oss, og ønsker lykke til med plantesesongen!