Hopp til innhold

Innspill fra dialogmøtene 

Opptakten til strategirevisjonen var blant annet diskusjonene i de nylig avholdte dialogmøtene med våre tillitsvalgte. Her ble det gitt viktige signaler om hvor vi bør legge lista i forhold til å forbedre vårt tjenestetilbud. 

– Glommen Mjøsen Skogs strategi skal underbygge formålet vårt om å sikre skogeiernes økonomi og rettigheter derfor er det så viktig at våre tillitsvalgte, som skogeiernes representanter, fanger opp hvor vi bør bli bedre. Denne arbeidsformen er en styrke for organisasjonen, sier Heidi Hemstad.

Status fra avdelingene

Hver avdelingsleder presenterte sin avdeling og sitt ansvarsområde med gjennomgang av status i forhold til planlagte aktiviteter og framdrift. Rapporteringen ga et godt bilde på hvordan vi ligger an i forhold til å svare opp strategien. 

Fortsatt relevant

Styret konkluderte med at strategien i all hovedsak står seg godt. Områder som fortsatt må gis høy prioritet er IT, presisjon og kvalitet i alle ledd, samt at vi tydeliggjør våre næringspolitiske prioriteringer i et næringspolitisk program.

– Strategiplanen som ble vedtatt for 2020-2022 er relevant. Styret mener at administrasjonen følger den målrettet og godt, samtidig må vi holde trykket oppe for å gjennomføre de mål vi har satt oss for perioden, sier styrelederen.