Hopp til innhold

Hva mener de regionale politikerne om forvaltning og bruk av skogressursene? Glommen Mjøsen Skog stilte et knippe stortingskandidater en rekke spørsmål i forkant av høstens valg.

Fremskrittspartiet: Carl I. Hagen, 1. kandidat Oppland og
Ronny Røste, 1. kandidat i Viken

1. Skognæringen mener skogen som råstoff vil få en sentral rolle i framtiden, og vi har et mål om å utvikle verdiskaping og videreforedling av vår råvare – tømmer – i Norge. På 2000-tallet har vi dessverre gått fra å være netto importør til netto eksportør av tømmer. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet er stort, men det må investeres. Glommen Mjøsen har tatt til orde for skattestimulanser på linje med det oljen har for å få til en slik satsing. Hvilke tiltak vil du prioritere?

Svar:
Oppland Frp: Vil gjerne kjempe for skattestimulanser og andre tiltak for å øke lønnsomheten i skognæringen som er meget viktig i Oppland.

Viken Frp: Fremskrittspartiet vil redusere skatte- og avgiftsnivået for både personer og næringsvirksomhet. I kommende stortingsperiode vil vi særlig prioritere avgiftsreduksjoner for å få et avgiftsnivå som er på linje med nabolandene våre. Et høyt avgiftsnivå rammer alle, både næringsvirksomhet og personer men er en særlig byrde for folk med lavere inntekter.

 

2. Å få mer av tømmertransporten over fra vei til bane vil ha stor betydning for klimaavtrykket. Å satse på jernbane vil kunne redusere antall vogntog betraktelig, og samtidig øke lønnsomheten i norsk skogbruk, uavhengig om tømmeret skal til norsk eller svensk skogindustri. Kongsvingerbanen er Norges viktigste godsbane og den ble erklært overbelastet i 2017. Det må investeres for framtiden. Vil du sørge for at Kongsvingerbanen får nødvendig fokus som den fortjener som Norges desidert viktigste bane for gods ut og inn av landet?

Svar:
Oppland Frp: Vil i likhet med det FrP har fått gjennomført øke satsingen på jernbanen der den er lønnsom og fornuftig. Kongsvingerbanen er en av de som må rusters opp og gjøres konkurransedyktig overfor trailertransport.

Viken Frp: Fremskrittspartiet mener at det for flere godstyper vil det være mer effektivt å sende godset på jernbanen enn å frakte det med tungtransport. Dette gjelder blant annet skognæringen og vi vil derfor prioritere tiltak på Kongsvingerbanen. Vi vil prioritere eksempelvis elektrifisering/strøm, kryssingsspor og tilsvinger.

3. Godspakke Innlandet er i tillegg til kapasitet på Kongsvingerbanen helt sentral for skogbruket på hele Østlandet. Vil du og ditt parti sørge for at Godspakke Innlandet med elektrifisering, terminalutvikling, tilsvinger og møtespor, blir prioritert i de årlige statsbudsjetter?

Svar:
Oppland Frp: Jeg vil i vår stortingsgruppe jobbe aktivt for Godspakke Innlandet.

Viken Frp: Fremskrittspartiet var både overrasket og skuffet da vi så at regjeringspartiene hadde utelatt Godspakke Innlandet fra sitt forslag til NTP. FrP mener Godspakken er viktig og tok den naturligvis med i NTP 2018-2029 som ble lagt frem da FrP satt med samferdselsministeren. Vi foreslo derfor å opprettholde og styrke Godspakka med 20 milliarder kroner da den nye NTP-en ble behandlet i Stortinget i år.

 

4. Bærekraftig forvaltning av skog, slik vi har i Norge, er en svært viktig del av den langsiktige klimaløsningen. Skognæringen mener også at vi har god kontroll og en positiv utvikling mht biologisk mangfold. Vi har en ressurs som vi kan utnytte mer av enn vi gjør i dag. Er du tilhenger av mer vern eller mer aktiv bruk av ressursen på en bærekraftig måte?

Svar:
Oppland Frp: Jeg er imot vern, vi må bruke våre naturlige fortrinn for å oppveie våre ulemper. Derfor må også skogens opptak av CO2 telle med i klimaregnskapet. Den binder rundt 10 milloner tonn CO2, men det ser de andre partier bort fra. Hvis skogen er med som i EU-land reduserer er vi krav om utslipp i Norge med 10 millioner tonn. De andre er dumsnille overfor EU.

Viken Frp: Fremskrittspartiet vil legge til rette for at mer av verdiskapningen forblir i Norge og at mer av trebearbeidingen skjer innenlands. Fremskrittspartiet ønsker at skogen skal forvaltes på en bærekraftig måte som både muliggjør skogens potensiale både som råstoff, og som en bidragsyter for å ta opp CO2 for å nå målsettingen om å bli karbonnøytrale innen 2050.

 

5. Mener du frivillig vern av skog er en god ordning som skal videreføres? Fram til i dag har skogbruket framskaffet større areal for vern enn det har vært statlig vilje til å finansiere. Mener du at finansieringen over statsbudsjettet skal økes eller reduseres?

Svar:
Oppland Frp: Alt vern må dekkes over statsbudsjettet, men vil heller bruke skogen og ikke verne den.

Viken Frp: For Fremskrittspartiet er privat eiendomsrett er helt vesentlig. Vi er derfor kritiske til tvunget vern av skog, og alt fremtidig vern av skog må skje på frivillig basis. Skog med høy produktivitet og god logistikk til industrien bør ikke prioriteres for vern.

 

6. Glommen Mjøsen Skog er med i alliansen for norsk, privat eierskap gjennom Norges Skogeierforbund. Formuesskatt på arbeidende kapital er en skatt som svekker norsk, privat eierskap og går dermed rett inn i debatten rundt nasjonalt eierskap. Glommen Mjøsen Skog er svært opptatt av å videreutvikle et sterkt, lokalt, privat eierskap av skog. Bør formuesskatten økes, holdes på samme nivå som i dag eller reduseres?

Svar:
Oppland Frp: Formuesskatten bør fjernes og særlig på arbeidende kapital.

Viken Frp: Fremskrittspartiet har alltid vært tydelige på at formueskatten skal reduseres, og at dette er svært viktig for å videreutvikle norsk næringsliv og nødvendig for at norske aktører skal være konkurransedyktig i et europeisk marked.

 

7. Arveavgift – Norsk landbruk preges av familieeierskap med lange tradisjoner gjennom generasjoners eierskap. Diskusjonen rundt arveavgift følges derfor av mange av våre andelseiere med stor interesse. Har dere programvedtatt å gjeninnføre arveavgiften? Om dere ikke har det, hva er din holdning til spørsmålet om arveavgift skal gjeninnføres eller ikke?

Svar:
Oppland Frp: Avgiften på død bør være død og ikke gjenopplives.

Viken Frp: Fremskrittspartiet har jobbet hardt for at arveavgiften skulle avskaffes, og vil jobbe hardt for at den IKKE gjeninnføres.

 

8. Skogen skal fylle mange formål. Forventningene til nye produkter og mer råstoff fra skogen er store. GMS er opptatt av aktiv forvaltning og aktive eiere av skogen. Ser du behov for endringer i jord- eller konsesjonslov for å sikre en aktiv forvaltning?

Svar:
Oppland Frp: Alle endringer i lovverket som kan medføre en aktiv skogforvaltning vil jeg kjempe for.

Viken Frp: Dagens ordning med konsesjon på skogeiendommer hindrer et effektivt marked, er prisdempende og begrenser selgers vilje til å legge skogeiendommer ut for salg. For å styrke investeringslyst og driftsgrunnlaget på skogeiendommer vil Fremskrittspartiet fjerne konsesjonsplikten på skogeiendommer. Et lovpålagt eierskap organisert som enkeltpersonforetak er til hinder for investeringer. Fremskrittspartiet vil likebehandle eierskap uavhengig av organisasjonsform.

 

9. Statskog er en stor og viktig aktør i norsk skogbruk, men innen jaktutleie og forvaltning av utmarksarealer er de svært store. Statskog kan sies å være prisstyrende når det gjelder utvikling av jakt som hobby og opplevelse. En videreutvikling av jakt som næring har lenge vært en målsetning for myndighetene. Statskog er imidlertid unntatt fra å betale merverdiavgift (mva), mens private må det. Mener du at en slik forskjellsbehandling av aktører som konkurrerer i samme marked er riktig? Vil du jobbe for at jakt unntas fra mva-plikt for derigjennom å skape balanse?

Svar:
Oppland Frp: Statskog og private må likebehandles i all avgift og skatteregelverk.

Viken Frp: Fremskrittspartiet mener at likeverdige rammebetingelser for markedsaktører er viktig for å skape en sunn konkurranse.

 

10. Rovvilt/ulv – Ulvesona forutsetter at en svært begrenset del av landet (sona) skal ha ulv. De andre rovviltartene forvaltes også ihht en sonepolitikk. For skogbruket er det spesielt ulv som er belastende, fordi ulven belaster elgstammen hardt og reduserer jaktuttaket. Hva tenker du om dagens «sonepolitikk», rovviltbestand og vedtatte bestandsmål? Ønsker du og ditt parti endringer og skal dagens fastsatte bestandsmål etterleves eller er det et mål for ditt parti å øke eller redusere dem?

Svar:

Oppland Frp: Slik jeg ser det er den eneste gode ulv en død ulv. Rovvilt må holdes nede for å sikre husdyrene og bøndenes næringsvirksomhet.

Viken Frp: Fremskrittspartiet ønsker et rikt plante- og dyreliv i Norge. Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles. FrP mener det skal bli enklere å ta ut rovdyr som truer beitenæring og andre næringsinteresser (slik som jakt). Det er lokalt man vet hvor skoen trykker. Derfor vil vi la rovdyrnemndene få større makt til å drive lokal forvaltning. Vi kan ikke ha det slik at alle saker som behandles lokalt skal klages inn for behandling i departementet. Vi mener bestandsmålet må ses opp mot bestanden i Sverige fremfor å ha et eget mål i Norge. Og vi ønsker å skrenke inn ulvesona. For å imøtekomme kritikken mot manglende dokumentasjon og saksbehandling av uttak av ulv har vi bevilget mer penger til rovviltnemndene. Vi mener at bestandsmålet er nådd og vel så det. Derfor må det være enklere å ta ut flere ulv, også innenfor sona.

11. Allemannsretten er noe vi alle verdsetter. Den gir alle tilgang til utmark og rekreasjon, men den er også tuftet på respekt for at arealene du bruker, eies av andre. Glommen Mjøsen mener denne respekten er avgjørende for å unngå sterke og ødeleggende konflikter rundt bruken av arealene. I neste stortingsperiode skal et grunnlovsforslag om å ta allemannsretten inn som en paragraf i Grunnloven behandles. Hva slags betydning mener du dette vil kunne få? Og mener du allemannsretten skal inn i Grunnloven og dermed få en status på samme nivå som eiendomsretten?

Svar:
Oppland Frp: Tar gjerne allemannsretten inn i Grunnloven, men tror ikke det vil endre særlig fordi denne retten står allerede sterkt.

Viken Frp: Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsområdet.

 

12. Hvis du og ditt parti kommer i posisjon for regjeringsforhandlinger. Hvilke partier ønsker du å samarbeide med? Hvilke er ikke aktuelle? Oppgi gjerne i prioritert rekkefølge.

Svar:
Oppland Frp: Vil ha en regjering med FrP, SP og H. Øvrige partier er uaktuelle.

Viken Frp: Valgresultatet og betydelige politiske gjennomslag på våre kjernesaker vil være avgjørende for Fremskrittspartiets eventuelle deltagelse i en ny ikke-sosialistisk regjering etter valget. Fremskrittspartiet er først og fremst opptatt av å gjennomføre politikk som betyr noe i hverdagen til vanlige folk. Slik det ser ut nå, og av erfaring, vil det være vanskelig å få gjennomført vår politikk i stor nok grad i et regjeringssamarbeid med Venstre og KrF. Vi tar samtidig til orientering at Sp selv har definert seg som et parti på rødgrønn side, men FrP er åpne for et fremtidig samarbeid med Senterpartiet. Fremskrittspartiet foretrekker en ikke-sosialistisk regjering, men støtter ikke en regjering vi selv ikke er en del av. Dersom partiet igjen skal gå inn i regjering, slik det politiske landskapet ser ut nå, foretrekker vi å delta i en regjering sammen med Høyre.