Hopp til innhold

I Sverige har villsvinbestanden økt enormt siden 80-tallet, årsaken er flytting av dyr, aktiv fôring og god naturlig næringstilgang i sørlige deler av landet. Dette har gitt en betydelig innvandring blant annet i kommunene Aremark, Marker og Halden i sør og Eidskog, Kongsvinger i nord langs grensa mot Sverige.

Landbruket har i denne situasjonen blitt enig om en felles holdning til villsvin som går ut på at grunneiere/jegere skal etablere et organisert samarbeid for å hindre spredning av villsvin til nye områder.

Glommen Mjøsen Skog deltar i prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge» gjennom Villsvinprosjektet som har sitt prosjektområde langs svenskegrensen fra Halden til Elverum.

Organisering av villsvinvald

Villsvinprosjektet oppfordrer medlemmer til å etablere villsvinvald og på den måten sikre jaktretten. Jaktretten kan bli satt under press, dersom vi mister kontrollen på villsvinstammen.

Etablering av villsvinvaldene tar utgangspunkt i de samme geografiske områdene som elgvaldene er organisert i. Prinsippet med villsvinvald er at grunneier skal ha full kontroll på sin jaktrett og at det jaktes villsvin gjennom hele året, der det er nødvendig.

Villsvinprosjektet anbefaler også å gjøre dette i prosjektområdet der det i dag ikke forekommer villsvin, slik at en har en plan om hvordan en samhandler dersom det dukker opp, og ikke minst kan dokumentere dette overfor myndighetene.

Ta gjerne kontakt med www.villsvinprosjektet.no for ytterligere informasjon.

 

FAKTA:

Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, NORSKOG og Utmarksforvaltningen AS startet høsten 2019 «Villsvinprosjektet» med finansiering fra Østfold fylkeskommune og jordbruksavtalen 2019. Prosjektet er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019. Prosjektet som hadde arbeidsområde fra Halden til Kongsvinger ble fullført i løpet av 2020, og har nå gått over i fase 2. (2021-2023). Her er arbeidsområdet utvidet til også å gjelde området Kongsvinger til Elverum, og hovedfokuset nå er grunneierorganisering.