Hopp til innhold

Følgende uttalelse er nettopp sendt til Drammen kommune i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel:

«Glommen Mjøsen Skog SA registrerer med stor bekymring at kommuneplanen som er ute på høring, ikke har avsatt arealer til erstatningshavn for tømmerterminalen på Lierstranda. Utskipningshavn for tømmer er viktig for aktivitetsnivået i store deler av skogbruket på Østlandet. I 2021 og 2022 skipet Glommen Mjøsen Skog SA ut tømmer fra 36 kommuner via tømmerterminalen på Lierstranda.

Tømmer er en internasjonal handelsvare og etterspørselen er både konjunkturutsatt og preget av stor konkurranse blant kjøperne. Det er viktig for skogbruket at vi har en effektiv og strategisk riktig plassert utskipningshavn for tømmer. Dette er spesielt viktig for alle kommuner vest for Oslofjorden, fordi disse ligger langt unna Sverige mht transport og så lenge norsk treforedlings etterspørsel etter tømmer er langt lavere enn norsk avvirkning, blir utskiping av tømmer viktig. Landsdelen har derimot en effektiv sagbruksindustri, men uten god avsetning på massevirke til treforedlingsindustrien, vil råstoff-forsyningen også til sagbruk bli redusert.

Lierstranda er optimal for utskiping av tømmer. Når dette arealet i 2028 skal utvikles til boligområder, påligger det kommunene i området er stort regionalt ansvar å finne areal for ny utskipningshavn. Vi vil derfor minne om at i den regionale planprosessen som Buskerud fylke gjennomførte i 2018-19 ble det konkludert med at det beste alternativet var Juve pukkverk i Svelvik, eventuelt i kombinasjon med Drammen havn.

Vår sterke henstilling er derfor at Drammen kommune tar et regionalt ansvar og sikrer skognæringen i Buskerud og store deler av Østlandet er effektiv og strategisk riktig plassert utskipningshavn for tømmer ved at Juve pukkverk åpnes til dette formålet.»

Gunnar A Gundersen, som er seniorrådgiver næringspolitikk i Glommen Mjøsen Skog, og som har stått for høringsinnspillet, kommenterer for øvrig følgende:

– Det er forstemmende å registrere at «alle» vil ha jobber, aktivitet og grønt skifte, men ingen vil se verken transport, høre støy eller merke noen form for aktivitet. Dette får mange utslag – beklageligvis, sier Gundersen.