Hopp til innhold

Bane NOR er eier av jernbanen i Norge. Jernbaneloven § 10 gir Bane NOR en rett til å fjerne vegetasjon på tilstøtende eiendom innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Men det er noen klare regler rundt dette. Som for vegloven er også jernbaneloven utformet slik at man kan pålegge grunneieren å fjerne vegetasjonen (mot erstatning, selvsagt), men dette er en lite anvendelig regel i dag. Den regelen i § 10 som i praksis brukes, er den om at Bane NOR kan fjerne vegetasjonen selv.

Krav på full erstatning etter vederlagsloven

Reglene er slik: Først må det foretas et vedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer at det må foretas en grundig saksbehandling. Grunneier må varsles om at slik sak er igangsatt. Når vedtaket er fattet, skal grunneier varsles om dette på vanlig måte og opplyses om klageadgangen. Når vedtaket er trått i kraft, skal erstatningen for inngrepet fastsettes ved skjønn. Deretter kan Bane NOR foreta hogsten. Grunneier har krav på full erstatning etter vederlagsloven og få alle sine omkostninger ved saken dekket.

Gunneierne blir ofte presentert for et annerledes bilde av formalitetene

I praksis ser vi veldig mange varianter av grunneierhenvendelser i slike saker. Ofte skjer de gjennom en underentreprenør som har påtatt seg et oppdrag om å ta kontakt med grunneierne. Her blir ofte grunneierne presentert et nokså annerledes bilde av formalitetene enn det som er regulert i jernbaneloven. I et nylig eksempel fra Rørosbanen ser vi f.eks. at Bane NOR sender ut et brev der se sier at de har tenkt å fjerne vegetasjon og at grunneieren må svare innen tre uker dersom de har innvendinger til dette. Vi synes det er pussig at en offentlig infrastruktureier kan forsøke å skape et slikt virkelighetsbilde.

Kontakt oss gjerne for bistand til å forhandle fram hensiktsmessige avtaler   

Jernbanen har et klart behov for å fjerne vegetasjon inntil jernbanen som hindrer sikt. Dette har Glommen Mjøsen selvsagt ingen innvendinger til. Men vi må forutsette at det tas kontakt med grunneiere basert på korrekt informasjon og at man forhandler frem gode og hensiktsmessige avtaler om utførelse og erstatning. Vi anbefaler derfor at skogeiere tar kontakt med Glommen Mjøsen for bistand i slike saker. Da kan vi bidra til å få sakene inn i gode og produktive spor – både for grunneieren og for Bane NOR. Slik grunneierbistand er selvsagt gratis for skogeieren.

Den tidligere saken om vegloven leser du her