Glommen-Mjøsen Skog - Flere tidsfrister å merke seg

Flere tidsfrister å merke seg

Foto: Jan Gaute Lie

Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, informerer fylkesmannen i Innlandet på sin hjemmeside. Fristene gjelder også for Viken og Oslo.

Merete Haagenrud 06.11.2020

Søk på skjema eller digitalt

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se generell informasjon under hver ordning). Du kan også registrere søknader digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets sats.

Mer om frister for tilskuddsordningene leser du her

idsfrist

Tilskuddsordning

Lenke til mer info, søknadsskjema mv.

1. november

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Generell info: Les mer her

7. november

Klimatiltak i skog: Tilskudd til tettere planting, nyplanting og supplering (høstplanting)

Generell info: Les mer her

25. november

Tilskudd til skogkultur (ungskogpleie, markberedning mm.)

Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc. Denne fristen gjelder søknader som er berettiget tilskudd med årets tilskuddsnivå.

Generell info: Les mer her

30. november

Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2020

Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc.

Generell info: Les mer her

30. november

Utbetaling av tilskudd til drift med taubane

Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc.

Generell info: Les mer her

30. november

Utbetaling av tilskudd til midlertidig aktivitetsfremmende tiltak i 2020. Høye kostnader til tynning, ekstra dyr drift og taubane.