Glommen-Mjøsen Skog - Gjødsling

Gjødsling

Gjødsling av skogen er bra for skogen, bra for klima og bra for skogeiers økonomi - hvis det utføres til rett tid og på rett plass!

Hvor kan det gjødsles
Tilveksten i de norske barskoger begrenses av tilgjengelig nitrogen i jorda. Aktuelle boniteter for gjødsling er G/F 11-17. På de høyeste boniteter hvor det er «svartjord», er ikke nitrogen en minimumsfaktor. Bartrærne i bestandet må ha en god grønn krone for å kunne dra nytte av den økte nitrogentilførselen. Lauvandelen må være minimal, maksimalt 20 %.

Tidspunkt for gjødsling
Som regel foretas det en gjødsling i løpet av skogens omløp. Det vanligste er å gjødsle ca. 10 år før slutthogst. Bestandet er da som regel i en eldre hogstklasse 4. Etter en tynningshogst skal gjødsling utsettes 3-5 år på grunn av at gjenstående trær må få stabilisert/utviklet rotsystemet, før barmassen økes ved en gjødsling.

Hvorfor gjødsling
Gjennomsnittlig tilvekstøkning i perioden fram til avvirkning er 1,5-2 kubikkmeter. I tillegg til volumøkningen, vil også en diameterutvikling virke positivt på økonomien da større dimensjoner ofte er bedre betalt.

Økonomi
Kostnader knyttet til gjødsling får du dekket med skogfond med skattefordel.

Kontakt din lokale skogbruksleder
Vi utfører gjerne gjødsling for deg. Skogbruksplanen gir en god pekepinn på hvor det kan være behov for gjødsling. Ta kontakt med den lokale skogbrukslederen for en gratis befaring.