Glommen-Mjøsen Skog - Hogst

Hogst

Glommen Mjøsen Skog kan hogge skogen for deg. Våre skogbruksledere har solid fagutdannelse og lokalkunnskap og skal alltid gi deg de beste rådene.

Glommen Mjøsen Skog kjøper tømmeret ditt til konkurransedyktige priser. Vi har samarbeidsavtale med dyktige entreprenører som utfører hogst og kjøring for oss. Glommen Mjøsen Skog legger stor vekt på at alle miljø- og kvalitetskrav ivaretas.

Hogg skog til rett tid
Hogsten er den aktiviteten du gjør i skogen som etter all sannsynlighet gir deg mest inntekt. Å hogge skogen til rett tid er derfor viktig.

Skogbrukslederne fra Glommen Mjøsen Skog kjenner de lokale skogforholdene og vet når det er riktig å hogge ut fra skogtilstanden eller skogeiers mål for eiendommen. Skogen må hogges til rett tid. Den skal være gammel nok. Samtidig må den ikke stå så lenge at den råtner.

Best mulig betalt
Glommen Mjøsen Skog er svært opptatt av at hogstmaskinene hele tiden er korrekt innstilt, slik at du får best mulig betalt for tømmeret. To ganger i uka sender entreprenøren inn kontrollmålingsfiler til oss, som viser at hogstmaskinen er riktig kalibrert. Da kappes det ikke bort verdier fra trærne vi hogger for deg.

På forhånd vet vi hvilket sagbruk som skal kjøpe sagtømmeret og sørger for at hogstmaskinen kapper tømmeret optimalt i forhold til sagbrukets kriterier. På den måten får du best mulig betalt for sagtømmeret.

Ny skog etter hogst
Som skogeier har du ansvar for å få opp ny skog etter hogst. Hvordan du velger å hogge er avhengig av metoden du velger for å få opp ny skog etter hogsten. Skal du markberede og plante etter hogst eller skal du satse på naturlig foryngelse? Din lokale skogbruksleder kan gi deg gode råd om dette. Du vil også finne nyttig informasjon om riktige tiltak i skogbruksplanen.

Hogst i bratt terreng
Vi utfører skogsdrift i hele Glommen Mjøsen Skogs område. I noen tilfeller er terrenget bratt. Der benytter vår entreprenør ulike taubanesystemer. Ta en titt på et par minutters film om drift i bratt terreng her

Miljøhensyn
Glommen Mjøsen Skog er sertifisert, og hele vår virksomhet følger Norsk PEFC Skogstandard. Det betyr at hogst gjennom Glommen Mjøsen Skog følger strenge krav som skal bidra til et bærekraftig skogbruk.

Kontakt din lokale skogbruksleder
Ta kontakt med din skogbruksleder hvis du ønsker å hogge, få mer informasjon om priser eller trenger råd om hva du skal gjøre.